AKTUELT Gir penger til AFP-aksjonen «Aksjon forsvar AFP» får stadig inn penger. Nå har Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens Forening i Trondheim bevilget 100.000 kroner til aksjonen. – Svært mange av våre medlemmer går av før den ordinære pensjonsal- deren. Enten blir de uføretrygdet, eller så får de AFP. For oss er det derfor veldig viktig at denne ordningen ikke blir svekket, sier leder i Fagforbundet Buss- og spor- veisbetjeningens Forening, Ole Roger Berg. Han har vært tillitsvalgt i foreningen i ti år, og husker bare en håndfull ansatte som har klart å stå i jobb helt til de ble 67 år. Økonomiske konsekvenser – Hvis forslaget om å gjøre tidlig- pensjon om til en tilleggsytelse får gjennomslag, vil det føre til store økonomiske konsekvenser for ansatte i yrkesgrupper som erfa- ringsmessig er utslitt før ordinær pensjonsalder. – Samtidig skal dette forslaget ses i sammenheng med pensjons- BEKYMRET: Leder i Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens Forening, Ole Roger Berg, er bekymret over pensjonspolitik- ken, og mener den kan få store økonomiske konsekvenser for medlemmene i foreningen. reformen, der du tjener opp en pensjonsformue som fordeles på et antall år etter forventet levealder. De som må ta ut tidligpensjon vil med andre ord få mindre per år fordi pensjonsformuen blir fordelt over lengre tid, sier Berg. I tillegg kommer det en stor- tingsmelding om uførepensjon i løpet av året, og Berg frykter at også den kan ha forslag som fører til økonomiske konsekvenser for dem som blir uføretrygdet. Bekymret – I sum mener jeg utviklingen gir grunn til stor bekymring. Derfor mener jeg at pensjonsaksjonen som ble startet ved Aker Verdal, er viktig. Den legger et press på myndighetene, slik at vi kan bevare ordninger som tar vare på de ansatte i noen av våre mest utsatte yrkesgrupper, sier Berg. Det var årsmøtet i foreningen som 31. januar vedtok å bevilge 100.000 kroner til pensjonsaksjo- nen. Også andre lokale foreninger i Fagforbundet har bevilget penger til aksjonen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Skittent kontor kan gjøre deg syk Dyrere vann, mer utbytte til eierne Vannverket i Estlands hovedstad Tallinn ble solgt i 2001. Et av resultatene er en årlig prisstig- ning på rundt ti prosent. Fortsatt eier staten ca. 34 prosent av vannverket, mens det britiske selskapet United Utili- ties eier rundt 35 prosent. Eier- selskapet er børsnotert, og i fjor tok eierne ut om lag 94 millioner i utbytte, skriver bladet Kommu- nalarbetaren. Nye eiere har ført til nye syste- mer. Prisene er steget betydelig, og alle leiligheter har fått vann- målere. Ifølge Kommunalarbeta- ren har mange pensjonister med dårlig råd begynt å vaske seg i kaldt vann i et håndfat, som de også bruker når de skal spyle ned etter seg i toalettet. Før hadde det statlige vann- verket 650 ansatte, nå er 350 av dem tilbake. Bare 60 er fagor- ganisert, og fagforeningslederen har en ledende stilling i eier- selskapet. PF Trodde du at renholdet på kontoret bare var for syns skyld. I så fall kan cand.med Knut R. Skulberg fortelle deg at du tar feil. I sin doktoravhandling testet Skulberg ulike praktiske tiltak for å redusere støvmengden i kontor- lokaler. De ansattes helse ble målt både før og etter tiltakene, og resultatene viser veldig klart hvor mye renholdet betyr for de ansatte. Etter grundig nedvasking av kontorlokalene ble luftveisplagene redusert med en tredel – både hos allergikere og ikke-allergikere, skriver nettstedet Mozon.no. – Resultatene i avhandlingen viser at det som regel ikke lønner seg å spare på renholdet, selv om økonomien er stram. Dårlig renhold vil etter all sannsynlighet føre til økte plager i luftveiene, og kan i noen tilfeller være en utlø- sende faktor til at folk må sykmelde seg, sier Skulberg til nettstedet. Tekst: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM