SEKSJONSLEDER Fagbrev for vaktmestere Deltakerne på Fagforbundets Enøk-    sjonen KS om å nedsette et utvalg konferanse for vaktmestere og    som skal utarbeide forslag til en driftspersonell bidro med mange    kompetanseplattform. Meningen gode innspill til arbeidet med å    er at dette skal danne grunnlag for utvikle et fagbrev for vaktmestere.    en søknad til Utdanningsdirektora- Fagforbundet er blitt enig med    tet om et eget fag for eiendomstek- blant andre arbeidsgiverorganisa-    nikere. PF Høgskoleutdanning for ambulansepersonell Styret i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet har sluttet seg til an- befalingen fra faggruppe for pre- hospitale tjenester om å arbeide med å etablere en videreutdanning innen ambulansefaget på høg- skolenivå. Samtidig er seksjonsstyret kritisk til at Fagforbundet ikke er tatt med i høringsrunden som Sosial- og helsedirektoratet nå gjennomfører, og kommer til å ta dette direkte opp med både direktoratet og med Helse- og sosialdepartementet. I tillegg til videreutdanning på høgskolenivå, ønsker seksjonssty- ret at faggruppen for prehospitale tjenester også vurderer behovet for en ettårig videreutdanning på fagskolenivå.    PF Nordisk nettverkskonferanse for energibransjen Fra 11. til 13. mai blir det arrangert en nordisk nettverkskonferanse for energisektoren på «Smålandsha- vet» utenfor København. Formålet med konferansen er å vedlikeholde og utvikle nettverk mellom tillits- valgte i energisektoren. – Den nordiske energibransjen er konkurranseutsatt på grunn av den økte liberaliseringen av sektoren, samtidig endres strukturer og eier- forhold raskt. Derfor er det nødven- dig med erfaringsutveksling mellom de tillitsvalgte i Norden, skriver arrangementskomiteen i invitasjonen. Temaer på årets konferanse blir blant annet rekrutteringen av ansatte i energisektoren og EUs tjenestedirektiv. I tillegg er det satt av god tid til rapportering fra tillits- valgte og erfaringsutveksling. De som ønsker å melde seg på, kan sende en e-post til juned.akhtar@fagforbundet.no innen 1. mai 2007.    PF Ny utgave av veileder for kraftsystemutredninger Det er kommet en ny veileder for kraftsystemutredninger som erstatter forrige utgave fra 2003. Veilederen gir utfyllende beskri- velse av kapittel 1 i forskriften om energiutredninger, og den tydelig- gjør NVEs forvaltningspraksis av forskriften. sjonærer og i særdeleshet ansatte som er utredningsansvarlige i selskaper i regionalnettet. Du kan lese mer om veilederen på NVEs hjemmesider. Den fins også i pdf-format på Fagforbundets hjemmeside: www.fagforbundet.no/sst PF Veilederen retter seg mot konse- INSTA gir riktig kvalitet Forbundet var en av drivkreftene i utviklingen av NS-INSTA 800 (NS = Norsk Standard og INSTA = INternordisk STAndardise- ring) – en standard med det beskrivende navnet «Rengjørings- kvalitet – System for å fastlegge og bedømme rengjøringskva- litet». Dette arbeidet ga oss: • En (ny) og felles referanse for kvalitet. • Hjelp til å sikre riktig kvalitet. • Hjelp til å sikre en mer gjennomtenkt og målretta driftsplan for renhold. • Bevisstgjøring av ansatte i alle funksjoner. • Synliggjøring av ansvar og ansvarsområder. STEIN GULDBRANDSEN «Det var våre tillits- valgte som hadde fagkunnskapen og var drivkraften i arbeidet med å utvikle NS- INSTA 800.» Dette er viktig for arbeidsmil- jøet, både for renholderne og brukerne av de arealene som blir rengjort. I tillegg for å dokumen- tere kvalitets- og arbeidsmengde dersom spørsmålet om kon- kurranseutsetting dukker opp. Vi lyktes, og NS-INSTA 800 er etablert som systemet for fast- legging av rengjøringskvalitet. Det var våre tillitsvalgte som hadde fagkunnskapen og var drivkraften i arbeidet med å utvikle NS-INSTA 800. Forbundet valgte også å lære opp tillitsvalgte som instruktører. Sammen med «Forum for Sykehusrenhold» har vi utviklet forslag til nasjonale kvalitetsprofiler for helsevesenet. Sammen med Norsk Kommunalteknisk Forening/Forum for offentlig bygg og eiendom har vi vært medspillere i å utvikle forslag til nasjonale kvalitetsprofiler for renhold i kommunale bygg. Resultatet blir kjente kvalitetsprofiler og forutsigbare arbeidsoppgaver for renholderne. Det er holdt flere kurs både i Fagforbundets regi og i arbeids- givers regi etter påtrykk fra tillitsvalgte. Det siste året har tilgangen på instruktører vært begrenset. Seksjonen har nå tatt tak og gjennomført en samling med oppfrisking og fordeling av arbeidsoppgaver for instruktørene. Oppfordringen er klar: Samarbeid med arbeidsgiver om å ta i bruk NS INSTA 800. Bruk våre instruktører til opplæringen. 38 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM