LOKKEMIDDEL: Ordfører Frigg-Ottar Os gleder seg til å annonsere ledige kommunale stillinger – med gratis barnehageplass som del av annonse- tekstene. Han håper dette kan lokke flere unge familier til bygda. Barnlig innovasjon Skolesjef Ragnar Olsen kan si ja til barnehageplass på timen. Det unike tilbudet til samtlige av kommunens minste koster bare 190.000 kroner i året. bor på gård, og Selma har vært mye med i fjøset. Positivt på sin måte, men nå kan begge voksne ta fjøsstellet uten at vi må veksle på barnepass. Dette er spesielt bra ettersom de fikk åpnet egen småbarnsavdeling. Her er det god plass og flere unger på samme alder som Selma, forklarer mor Sjøgård. Samler bygda Og styrer Inger Grethe Johansen gleder seg med foreldrene. – Folk ringer og spør om de kan få plass i morgen. Da er det jo hyggelig å kunne svare «ja – bare kom». Beiarn barnehage har opplevd store svingninger. For rundt sju år siden var det nær 70 unger fordelt på de to barnehagene. Til og med nabohuset ble tatt i bruk. De neste årene med nedgang gjorde at ansatte måtte gå, og man reduserte til bare én avdeling. Endelig har kurven snudd. – Det vises kjempegodt på ungene at de er blitt flere. Det er store avstan- der i bygda. Folk bor på gårder rundt omkring, gjerne langt fra hverandre. Da blir barnehagen en viktig møte- plass i det daglige, avslutter avdelings- leder Aino Sande. – Regnestykket er enkelt. Hver barne- gruppe krever en minimumsbemanning. Vi kunne ikke redusere antall ansatte. Statsstøtten henger sammen med antall hoder, og den plasstørrelsen de har. Flere barn og fulle plasser gir mer inntekt, forklarer skolesjef Ragnar Olsen i Beiarn kommune. At mange barn under tre år søkte plass, gjorde regnestykket enda bedre, da disse betales med et høyere statstilskudd. Dermed blir den reelle kostnaden ikke mer enn rundt 190.000 kroner. Småpenger Olsen mener dette er småpenger om man ser den positive gevinsten. At man faktisk kan utvide med flere ansatte. – Nå mangler bare en unntaksordning slik at folk kan ha ungene i barnehage uten reduksjon i kontantstøtte, sier Olsen med ønskestemme. Forslaget om gratis barnehageplasser hadde modnet i kommunens administra- sjon en stund. Da det ble presentert for den politiske ledelsen, var reaksjonene overveldende. – All honnør til politikerne som turte å tenke litt radikalt. Dette er med på å utvikle bygda som helhet, sier en beskje- den skolesjef om egen rolle i nytenk- ningen. Fra barn til lærling Ordfører i Beiarn, Frigg-Ottar Os smiler over honnørordene, og legger til at dette er en del av en utvidet satsing på bygdas arvtakere. – Vi gjør noen grep for neste genera- sjon beiarværinger. Gratis barnehage skal være et signal til de unge at vi ønsker å ha dem her. Ordfører Os har personlig hatt hen- vendelser fra folk som er interessert i å flytte hjem igjen, men også fra nye som vurderer å flytte til bygda. – Vi har vedtatt flere tiltak med klar henvendelse til de unge. Vi skal for eksempel opprette to nye lærlingplasser hvert år. Det er et høyt tall i forhold til innbyggertall. Men vi anser dette som viktig, avslutter ordfører Frigg-Ottar Os for Beiarn bygdeliste. Sikkerhetsnett Som bygdas helsesøster ser Therese Brodersen klare samfunnsmessige gevin- ster av full barnehagedekning. – Det oppstår nettverk mellom de voksne. Småbarnsforeldre får en ny møte- plass, og treffes gjennom barnehagens aktiviteter. Hun mener barnehagen er avgjørende for å fange opp ting som noen barn sliter med. – Finner man etterslep på språk- utvikling først når barnet begynner på skolen, har man allerede tapt tid. Nå vil flere bli oppdaget tidligere, argumenterer Brodersen. Hun har flere ganger rådet foreldre til å søke barnet sitt i barnehage. Økonomi er imidlertid ofte en bøyg. – Nå er det veldig greit å foreslå dette. Ungene får sosial stimulering – og for- eldre treffes og kan diskutere oppdra- gelse eller andre utfordringer man måtte ha. For de som har små sosiale netteverk, får barnehagen en enorm betydning i så måte, avslutter Brodersen. 18 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR