BARE SPØR!    Redigert av EVEN TØMTE Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørs- mål og svar. Brev som ikke kom- mer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anled- ning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fag- konsulenter. Hvis du får problemer på arbeids- plassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inklu- dert Arbeidsmiljø- loven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKE- PLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 4/2007 Vil hindre mobbing Spørsmål: Mobbing i arbeids- livet dukker stadig opp som tema i pressen. På jobben min har vi ikke hatt tilfeller av mobbing, så vidt jeg vet. Som verneombud vil jeg gjerne ha litt mer informasjon om mobbing slik at jeg kan oppdage det hvis det skulle bli aktuelt. Når kan vi kalle en «sak» for mobbing eller trakassering? Hvor stort er mobbeproblemet i det norske arbeidslivet? Hvordan kan vi forebygge mobbesaker? Hilsen verneombud Svar: Du stiller viktige spørs- mål! I all medieskriving om temaet kan noen og enhver bli forvirret. Dette er et komplekst tema, og alle mobbesaker er forskjellige. Jeg har bistått bedrifter og enkeltpersoner i mange mobbesaker. Sakene har vært svært forskjellige, og det har løsningene også blitt. Forsk- ning om mobbing/trakassering har gitt oss noe mer kunnskap om temaet, men det er behov for mye mer forskning på området. Det finnes flere defi- nisjoner av mobbing. Arbeidstilsynet bruker disse kriteriene for å beskrive mobbing: «Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakasse- ring, plaging, utfry- sing, sårende erting og liknende. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defi- neres det ikke som mobbing.» sikkert opplevd «negative hand- linger» en eller flere ganger i arbeidslivet, for eksempel å bli utskjelt. Når dette skjer en sjel- den gang, er det en del av livet. Men når handlingen blir syste- matisk og over tid rettes mot samme person, er det mobbing. Toleransegrensen for negative handlinger er dessuten nokså forskjellig fra person til person. Enkelte mobbesaker er synlige for mange på en arbeidsplass. Andre saker foregår i det skjulte, under fire øyne. I Norge antar man at omfanget av mobbing omfatter omtrent fem prosent av arbeids- takerne. Dette er ca. 100.000 mennesker. I disse sakene, som i mange andre arbeidsmiljøsa- ker, er det opplagt at lederne har et stort ansvar! Lederne må jobbe aktivt sammen med verne- ombud, tillitsvalgte og de ansatte for å skape en kultur der det er nulltoleranse for mobbing, plaging etc. Forskning viser at ulike fakto- rer i arbeidsmiljøet har betyd- ning for om det forekommer mobbing på en arbeidsplass. Disse faktorene er lederstil hos nærmeste leder, personlighet hos offer og mobber og organi- sasjonskulturen. Kombinasjo- nen av en inkompetent ledelse og et dårlig arbeidsmiljø øker sjansen for mobbing. Opptakten til mobbing er ofte uenighet om saker som fører til personkon- flikter. Dette utløser aggresjon, som igjen fører til mobbing. Til slutt blir det utstøting fra jobben. Mobbing over tid fører til store helsemessige problemer for mobbeofferet. Psykiske problemer som angst og depre- sjoner forekommer hyppig, og noen tar sitt eget liv. Du er verneombud og ønsker å forebygge mobbing, kjempe- fint! Det viktigste er å sette mobbing og arbeidsmiljø på dagsorden. Mobbing er ikke et isolert problem på en arbeidsplass, men en konse- kvens av en kultur. Hvis dere bruker litt tid til å jobbe med arbeidsmiljøet, kan dere oppnå stor gevinst ved å forebygge mange uønskede situa- sjoner og uønskede saker. Som det heter: «Vi skal forhandle og stå på krava når det gjelder lønn, men arbeidsmiljøet må vi samarbeide om.» Lykke til! Gunlaug Strønen Mange arbeidstakere har fbaargang2007 fbseksjonKON