AKTUELT Beholder vaskeri Sykehuset Innlandet vurderte i vinter å selge både Oppland Vaskeri og Hedmark Vaskeri. Nå er planene skrinlagt. – Det blir ikke fremmet noen sak om salg, sier kommunikasjonsdirektør Ingerlise Ski til Gudbrandsdølen Dagningen (GD). Fagforbundet i Lillehammer reagerte svært negativt på planene om å selge vaskeriene. Oppland Vaskeri går med overskudd, og de tillitsvalgte var redd for at en ny privat eier ville gi dem en dårligere tariffavtale utenfor KS-området. Dette gjelder ikke minst de ansattes pensjonsavtaler. Forbundet lokalt har derfor jobbet aktivt for å påvirke beslutningen om å kvitte seg med vaskeriene. Leder i Fagforbundet Lillehammer, Helge Galtrud, sier til GD at han er fornøyd og lettet over at planene om å selge vaskeriene er droppet. Sykehuset Innlandet eier de fleste aksjene i Oppland Vaskeri. Flere kommuner, blant annet Lillehammer og Gausdal, er medeiere. Tekst: PER FLAKSTAD Garantert kort ventetid Regjeringen vil gi en ventetidsgaranti i spesialisthelsetjenesten for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. – Ventetiden på behandling varierer i dag mellom 0 og 221 dager. Ingen skal nå vente mer enn 90 dager, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. – De som trenger raskere hjelp, skal fortsatt ha rett til det, sier hun og legger til at alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal vurderes innen ti virkedager.    KES Datamaskiner tar over makta Tekst: VEGARD VELLE 28 > Fagbladet 5/2007 Datasystemer bidrar til at verdiene i helse- og omsorgssektoren i økende grad defineres innenfor en økonomisk logikk. Systemene tilslører en politisk dagsorden. De databaserte styringssystemene bidrar til en økende økonomisk dominans. – Det er på tide å trekke helse- og omsorgssektorens fagarbeidere med i utviklingen av it-systemene, sier Kåre Lines til Helserevyen. Forsket på Trondheim Lines forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Nylig publiserte han doktorgradsavhandlingen «Management information systems in health care politics and the dynamics of legitimacy». Forskningsprosjektet omhandler utviklingen og bruken av et databasert informasjonssystem i helse- og omsorgstjenesten i Trondheim kommune i perioden fra 1987 til 2003. Passive fagfolk – Datasystemene gjør noe med maktrelasjonene som fins i organisasjonen og forskyver tyngdepunktet vekk fra fagfolkene, sier Lines. Han mener sykepleiere og andre fagfolk til nå har vært for passive til hvordan styringssystemene utvikler seg. Utilsiktede effekter – Organisasjonsendringer drevet ut fra rasjonelle normer er fylt av utilsiktede effekter, overraskelser, konflikter og kriser. Rasjonalitetens makt ligger i å skjule at denne mangfoldige og uryddige delen av organisert virksomhet ikke diskuteres. De politiske dimensjonene oppfattes ikke som politikk av aktørene i feltet, heter det i avhandlingen. New Public Management Lines tar et oppgjør med idégrunnlaget for de økonomiinspirerte it-systemene – New Public Management. – It-systemene skal primært bidra til effektivitet, men det er slående at det fører til framveksten av nye organisasjonsrutiner, organisasjonsenheter og stillinger. Dette er et kostnadskrevende prosjekt hvor ingen har oversikt over hvor mye ressurser som er brukt. Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL