KRONIKK Bruk av deltid er særlig tydelig i sektorer med svært høy kvinneandel. Mannsdominerte sektorer derimot, med de samme skift- og bemanningsbehov, organiserer ikke arbeidet i deltidsstillinger. > BEATE GANGÅS Likestillings- og diskrimineringsombud Kronikkforfatteren mener at retten til heltidsstillinger må lovfestes. Det innebærer at arbeidsgiver må begrunne hvorfor det ikke er mulig med heltidsstilling. Heltid en rettighet 60 > Fagbladet 6-7/2007 FORTRINNSRETT til økt stillingsandel for deltidsansatte er nå lovfestet i arbeidsmiljøloven § 14-3. Dette er et skritt i riktig retning, men ikke nok. Lovfestet rett til heltidsstillinger vil øke forutsigbarheten for de ansatte og gjøre det lettere for kvinner å velge heltidsarbeid. En lovfesting vil snu bevisbyrden, slik at det blir arbeidsgiver som må begrunne hvorfor det ikke er mulig med heltidsstilling og ikke motsatt. I 1990 jobbet 48 prosent av kvinnene og ni prosent av mennene deltid. I 2005 var forholdet 42 prosent kvinner og 12 prosent menn. Det er særlig kvinner med flere enn ett barn under 16 år som er deltidssysselsatte. Menns deltidsarbeid skjer parallelt med studier, eller mot slutten av arbeidslivet (SSB). Deltidsproblematikken handler dels om kvinners egne tilpasningsstrategier, dels om arbeidsgivers organisering og dels om rollefordelingen mellom kvinner og menn. Av dem som arbeider deltid ønsker 16 prosent å arbeide mer. Det gjelder både menn og kvinner. Men fordi tre av fire som arbeider deltid er kvinner, er undersysselsetting først og fremst et kvinneproblem. Mødrenes yrkestilknytning har økt de siste tiårene, og fedrenes arbeidstid har blitt redusert noe. Det dominerende mønsteret er allikevel at mødrene tar lange foreldrepermisjoner og arbeider deltid for å få tid til familien. Fedrenes arbeidstid påvirkes relativt lite av endringer i familiesituasjonen. For foreldre med barn opp til 15 arbeidsplasser med svært høy kvinneandel, hvor arbeidet i stor grad organiseres i deltidsstillinger. Bruken av deltid blir blant annet forklart med åpningstider eller vaktplaner. Det vil kreve betydelig innsats å omorganisere arbeidstidsordningene i disse sektorene. Ressurser må settes av for å stimulere til slike tiltak. I Sverige har regjeringen bevilget 150 millioner kroner til tiltak for å begrense deltidsbruk (forsøk med 3+3-turnus). Men vi kan «Når kvinner reduserer sin arbeidstid som en mestringsstrategi i forhold til egen helse, innebærer det en privatisering av arbeidsmiljøproblemer.» år var gjennomsnittlig arbeidstid i 2004 19 timer per uke for mødre, mot fedrenes 32 timer (SSB 2007/1 s. 27). BRUKEN AV DELTID er særlig tydelig i noen få sektorer; helse- og sosialsektoren, varehandel og servicesektoren. Dette er også se til politiet og deler av industrien som med de samme skift- og bemanningsbehov organiserer arbeidet uten utstrakt bruk av deltid. HENSYNET TIL EGEN HELSE er en viktig årsak som ansatte på frivillig deltid selv oppgir for sitt fbaargang2007 fbseksjonHEL