SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Bedre rustet Systematisk kompetanseutvikling skal bidra til å øke kvaliteten i helsetjenesten og til å rekruttere flere ansatte. 29 > Smått er godt Både politikere og ansatte i omsorgstjenestene oppfatter tilbudet som best i små kommuner, ifølge en undersøkelse. 30 > Kjent og trygt I Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen sørger faste hjemmehjelpere for at brukerne føler seg tryggere enn tidligere. 32 > Ønskjer langturnus Tverrfaglig FAG integrering Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) foreslår å opprette en faglig arbeidsgruppe for ansatte innenfor integreringsfeltet – Fag Integrering – på tvers av seksjonene. Både SKKO, Seksjon helse og sosial (SHS) og Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har sett muligheten for å verve nye langtidsutdannede medlemmer innen integreringsfeltet. Arbeidsområdet er sammensatt, og derfor må et samarbeid på tvers av seksjonene til for å for å sette et yrkesfaglig fokus på disse yrkesgruppene og de utfordringene de står overfor. Fagforbundets eneste yrkesfaglige tilbud innenfor integreringsfeltet i dag er til asylmottaksarbeiderne og i noen grad tolker som er med i SHS. Ansatte som jobber med introduksjonsordningen og bosetting av flyktninger og asylsøkere i kommunene har hittil ikke fått særskilt fokus. Mange av disse tilhører enten SKA eller SKKO. Fagforbundet har en del aktive medlemmer i Faglig forum for Kommunalt Flyktningarbeid. (FFKF). Det samme gjelder for et løsere nettverk programrådgivere som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene. SKKO foreslår å sette sammen arbeidsgruppa FAG Integrering med medlemmer fra ulike deler av integreringsområdet for å sikre både mangfold og bredde.    MW Dei tilsette ønskjer lange vakter, men Arbeidstilsynet godkjende ikkje vakter over 13 timer etter årsskiftet. I juni snudde tilsynet, og dei tilsette kan igjen følgje brukarens rytme. Sidan 2002 og fram til siste årsskiftet har seks tilsette ved Omsorgsbolig Rusvikvegen Koparvik på Karmøy hatt vakter på opptil 14,5 timer. Dei seks fungerer som eit arbeidslag rundt ein brukar, og dei arbeider alltid to og to i lag. Dispensasjonen frå arbeidsmiljøloven var knytt til denne eine brukaren. I takt med brukaren – Med lange vakter kan me følgje brukaren frå morgon til kveld, fortel Liv Kari Kvalavåg, omsorgsarbeidar og ein av dei seks tilsette som har arbeidd med denne brukaren i fleire år. Ho hevdar at det er lettare å forstå brukaren og å arbeide i ein takt som passa han når dei følgjer han heile dagen. – Me startar dagen når han står opp og skal stelle seg og ete frukost. Me følgjer han til dagsenteret og er saman med han der til han er ferdig, fortel ho. Etter arbeidet på dagsenteret er brukaren og dei tilsette saman om å gjere innkjøp og lage mat. Etter middag er det som oftast ein roleg kveld. – I eit halvt år hadde me kortare og fleire vakter. Brukaren reagerte EIGEN BIL: – Brukaren har eigen bil, og med lange vakter er det lett å pakke sekken på morgonen og ta ein tur, seier Liv Kari Kvalavåg. Her på veg til bilen saman med Frøydis Rasmussen. på skifte av personalet. Heldigvis er denne perioden no over, seier Liv Kari Kvalavåg. Alle ville ha lengre turnus Frøydis Rasmussen, vernepleiar og fagansvarleg på Koparvik omsorgsbustad, kan stadfeste at langturnusen fungerer best, og at alle er nøgde med ordninga. – Me registrer mellom anna at brukaren er mindre utfordrande. Dermed vart tryggleiken til dei tilsette også betre. Dessutan var dei pårøyrande svært nøgde. Hovudtillitsvald Venke Kvale er ikkje i tvil om kva ho skal meine. – Når dei tilsette seier at det er best for både dei og for brukaren, må me respektere det og stø dei. Det gjer Fagforbundet på Karmøy, og også Kompetansesenteret i Stavanger har godkjend at me går inn for langturnus for dei som arbeider med denne brukaren. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 8/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonHEL