AKTUELT Bygger bygde- bredbånd Med seks Høykom-kontrakter i lomma har Direct Connect startet byggingen av et bredbåndsnett myntet på å dekke «hvite flekker» på bredbåndskartet. Prisen den enkelte må betale for bygdebredbåndet ligger noe over det mange konkurranseutsatte byboere må ut med, men ikke mye. Nå bygges et landsomfattende bredbånd bygd på et stamnett av leid fiberkapasitet og egne trådløse punkt til punkt-nett over stadig større områder, ifølge Teleavisen.no. – Vi har fullt opp med arbeid, og får hele tiden forespørsler fra grendelagsformenn og ordførere i småkommuner om vi ikke kan fikse bredbånd til dem også. Det er mange som ikke får bredbånd rundt om i distriktene, fastslår forretningsutviklerne Ulf Røed og Jostein Eck i Direct Connect.    VeV eKommune2007 Trondheim stakk av med seieren som beste eKommune for andre år på rad. Juryen framhevet at Trondheim kommunes nettsider er lette å navigere i. Videre at bystyremøtene videooverføres, og at det er mulig å gå inn på enkeltsaker i etterkant. Kommunens portal har gjennomgående publisering i åpent dokumentformat og det foretas målinger av brukertilfredsheten. Dessuten er nettsidene godt tilrettelagt for elektronisk dialog mellom folkevalgte og innbyggere. Utdelingen skjedde på KS sin eKommunekonferanse i Tromsø. Prisen deles ut til kommuner som jobber mot å nå målene i KS sin eKommune 2009-plan. Asker, Kristiansund, Larvik og Øvre Eiker delte andreplassen og fikk et velfortjent diplom. Alle kommunene kjennetegnes ved at de fyller mellom 72 og 75 prosent av eKommune-målene.    VeV Illustrasjonsoto: colourbox.com TENK NYTT: Tradisjonelle møter kan være fullstendig bortkastet tid for medarbeiderne. Ineffektiv møtekultur Den tradisjonelle møtekulturen på arbeidsplassen er ineffektiv og i verste fall bortkastet arbeidstid, viser resultatene fra et nytt forskningsprosjekt. Det typiske arbeidsmøtet –rundt et stort bord med én person som fører ordet og med store papirmengder som skal gjennomgås –får så hatten passer i et forskningsprosjekt ved Danmarks pedagogiske universitet. Vil bli hørt Kartleggingen viser at i hvert fall 20 prosent av slike tradisjonelle møter er fullstendig bortkastet tid for medarbeiderne som deltar, ifølge Tidsskriftet Personal og ledelse. Forsker og bedriftsrådgiver Ib Ravn har undersøkt møtekulturen blant 50 mellomledere i fem store, danske virksomheter. Konklusjonene legges fram i undersøkelsen «Mer effektive møter». – Møtene er ineffektive fordi lederne ikke sørger for å involvere alle medarbeiderne. I dag vil de unge og høyt utdannede bli hørt. Dersom det bare er lederne selv og de høyrøstede som kommer til orde, mister de fort interessen, sier Ib Ravn. Stående møter Møter foregår på omtrent samme måte i nesten alle virksomheter. Mange steder er ikke medarbeiderne med på å ta ansvar for det som skjer på møtet. Dersom man vil ut av en stivnet og lite effektiv møtekultur, kan det være en ide å variere både form og innhold. For eksempel kan man holde møter utendørs, i produksjonsmiljøet eller kanskje stående? Tekst: VEGARD VELLE Konkurranseutsatte fylkesrevisjonen Hordaland er den første fylkeskommunen i landet som konkurranseutsetter fylkesrevisjonen. Deloitte AS vant anbudskonkurransen og er nå Hordaland fylkeskommunes leverandør av regnskap og forvaltningsrevisjon. Konkurranseutsettingen av fylkesrevisjonen skjedde på tross av at flertallet i kontrollutvalget gikk imot dette. Flertallet i fylkestinget valgte å gi oppdraget til Deloitte fra 1. juli 2007 til 30. juni 2010, med opsjon for 1 + 1 år. Bakgrunnen er lovendringen av 2004 som åpnet for konkurranseutsetting av kommunal og fylkeskommunal revisjon. I høst legges også fylkeskommu- nens pensjonsordning ut på anbud. Tidligere har blant annet hurtigbåtdriften og busskjøringen blitt konkurranseutsatt.    VeV >fagbladet.no 28 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON