SEKSJONSLEDER Satset på temauke arbeidstiden, og Fagforbundet hadde en avtale med kommunen som raust ga beskjed om at medlemmene bare kunne delta. Seminarene var også åpne for andre, men ikkemedlemmer måtte betale en liten inngangsbillett. Liten respons – Planleggingen og det arrangementstekniske gikk veldig fint, sier leder av seksjonsstyret i Malvik og opplæringsansvarlig i det lokale Fagforbundet, Rita Buran. Hun er imidlertid litt skuffet over responsen blant medlemmene. Selv om det ble informert godt om alle seminarene, med plakater på arbeidsplassene og i butikkene, ble besøket likevel forholdsvis dårlig. Evaluering – Tidligere har vi fått tilbakemeldinger om at informasjonen i forkant av møter og arrangementer har vært for dårlig. Det forsøkte vi å gjøre noe med denne gangen, uten at det ga temauka et nevneverdig løft. Vi har ikke evaluert arrangementet ennå, men vi må blant annet se på om det er lurt å ha seminarer i arbeidstiden. Selv om folk får lov til å gå fra for å være med, er det mange – spesielt innen helsesektoren – som har en så presset arbeidssituasjon at det er vanskelig å få det til, sier Buran. Fagforbundet Malvik i Sør-Trøndelag har organisert seg med bare ett seksjonsstyre der alle seksjoner har representanter, i stedet for et styre for hver av de fire seksjonene. Etter deres mening gir dette en kraftigere og klarer stemme inn mot styret i lokalavdelingen. I år bestemte seksjonsstyret seg for å satse på en temauke i begynnelsen av juni for å gi medlemmene faglig påfyll. Temaer ble drøftet ute i seksjonene og spilt tilbake til seksjonsstyret, som igjen fikk hjelp av det lokale opplæringsutvalget til selve arrangementet. Flere seminarer Det første seminaret handlet om god service og å takle vanskelige kunder, og det var psykolog Jan Gimse Aarfeldt fra Bedriftspsykologisk institutt som foreleste. Neste tema var kosthold og matens innvirkning på atferd med Malviks egne helsesøstre Karina Skårdalsmo og Bente Gundersen som forelesere. Dag tre ble fylt av temaet brann – forebyggende sikkerhet, der branninspektør Stig Olav Lunde foreleste, mens temauken ble avsluttet med temaet rus og psykiatri med Jan Erik Skjølås og Inge Herold Løvstad fra Helse- og overdoseteamet i Trondheim. Alle seminarene foregikk i Håndbok i seksjonsarbeid Fagforbundet Hedmark har laget en 18-siders håndbok om hvordan seksjonsarbeidet lokalt kan drives. Boka ligger på nettsiden deres, og den er et forsøk på å samle aktuelt stoff som kan være til hjelp for seksjonstillitsvalgte i den daglige jobben. PF Håndboka er ikke utfyllende. Tanken bak er at den hele tiden skal være åpen for innspill og oppdateringer, et sted der folk kan utveksle erfaringer og ideer. Av kapitler som nå ligger ute, kan vi nevne formidling av yrkesfaglige kurs, forslag til yrkesfaglige kurs, vedtekter, aktuelle internettadresser, hvordan en kan få AOF-støtte til lokale kurs, samt brosjyrer og yrkesark. Du finner håndboka på seksjonssidene til www.fagforbundet.no/hedmark/    PF Stem for kvalitet Alle bor i en kommune, heter det så selvfølgelig. De aller, aller fleste av oss er også svært glad i kommunen vår – enten den er arbeidsplass, tjenesteleverandør eller «bare» stedet vi bor. Likevel er ikke alle med og bestemmer. Valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg er lavere enn ved stortingsvalg, og den har sunket. Det burde ikke være sånn blant oss som jobber i kommunen. Vi stemmer jo på hvem som skal bli våre arbeidsgivere i de neste fire åra. Ingen vet bedre enn de ansatte hva som er viktig for kommunen. Det er gode velferdstilbud til alle innbyggerne – der de STEIN GULDBRANDSEN «Ikke kast bort stemmen din på et parti som vil legge ned jobben din!» trenger det, når de trenger det, og uten at lommeboka skal avgjøre valget av tjenester. Dette må kommunen levere, men klarer det ikke hvis borgerlige partier får styre. I forrige regjeringsperiode ble kommunene sultefôret av disse partiene. De satser på privat velferd og ønsker å undergrave og konkurranseutsette det kommunale velferdstilbudet. Ikke kast bort stemmen din på et parti som vil legge ned jobben din! Soria Moria-erklæringa slår fast at alle innbyggere skal ha tilgang på tilpassede velferdstjenester av god kvalitet gjennom det offentlige. Så langt har den rødgrønne regjeringa økt midlene til kommunene med over ti milliarder kroner. Dette begynner å gi synlige resultater. Det er blitt mindre privatisering og anbudsutsetting av tjenester. Vi inngår nye avtaler om kvalitetskommuner. I kommunevalgkampen må vi få fram det politiske skillet mellom de partiene som vil bruke de økte statlige midlene til å heve kvaliteten på tjenestene ved å satse på kompetansen til egne ansatte – og de partiene som fortsatt vil tenke bunnlinje og la markedet styre. Er du glad i kommunen? Stem på dem som vil satse på egne ansatte for å gi innbyggerne kvalitet på tjenestene, den 10. september! fbaargang2007 fbseksjonSAM