E Fem ulike arbeidsplasser omsorgsarbeidere er per i dag kvinner – er det å sikre disse kvinnenes arbeidsvilkår noe av det viktigste og riktigste man kan gjøre for å sikre at den arbeidskraften vi trenger når eldrebølgen skyller over landet for fullt, fins. Grunnbemanning og helg I prinsippet er arbeidstakernes rett til heltidsstilling fastmeislet i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. Men lovtekster er ikke så mye mer effektive enn fokus. Hvis alt skal løses gjennom naturlig avgang og ved å vente på ledige stillinger, vil det ta generasjoner. Problemet med uønsket deltid henger sammen med en lavest mulig grunnbemanning. De ofte ekstreme arbeidsbelastningene dette medfører, er oftest blitt kompensert med en turnusordning som legger opp til jobb hver tredje helg. I sektorer hvor det er behov for bemanning 24 timer i døgnet, 365 dager i året, blir det dermed «umulig» å få turnusen til å gå opp uten å dele hele stillinger opp i de underligste stillingsbrøker. Derfor er det verdt å ta en nøye titt på dagens system for å se om det er mulig å få på plass en ordning som medfører færre slike hull. Men mye tyder på at en revurdering av turnusordningen heller ikke er nok. Lønnsom overbemanning Kristiansand kommune bestemte seg for å gi alle som ønsket det, tilbud om full stilling, og bevilget 54 millioner kroner over en fireårsperiode. 477 av 1200 deltidsansatte takket ja til tilbudet, men på grunn av økonomien fikk bare ca. 150 deltidsansatte full stilling i første omgang. Kommunen jobber aktivt for at alle de 477 skal få full stilling innen rimelig tid. Siden den gang har sykefraværet gått ned, de ansatte opplever hverdagen som langt mer positiv, og utgifter til vikartimer og administrasjon av disse har blitt drastisk redusert. Ikke minst har de eldre fått et bedre tilbud som en direkte følge av større og mer stabil bemanning. Til sjuende og sist kan det vise seg at det lønner seg, sier kommunens ledelse. Mulighet for full stilling og fast jobb vil trekke flere ungdommer mot sektoren, og sørge for at de som allerede er der, blir. Som en ren bonus, altså: fornøyde brukere. Dagens ordning er dyr for det offentlige, respektløs overfor ansatte, og gir brukerne et dårlig tilbud. Dette problemet kan løses lokalt. Det er lokalvalg. Hvem tar utfordringen? N N R V E I L Gerd Astrid Jordalen arbeider i intet mindre enn fire forskjellige sekretærstillinger i Voss kommune. Til sammen utgjør de fire stillingene 95,8 prosent. Ettersom den ene stillingen har to forskjellige arbeidssteder, ender Jordalen med å jobbe på fem forskjellige steder – aldershjem, barnehage, to forskjellige skoler og i hjemmetjenesten. Det er 22 kilometer mellom arbeidsplassene. To femtiprosent-stillinger hadde vært bedre, vedgår hun. – Men sånn er det jo. Jeg har selv søkt på stillingene, så man kan vel si at det er etter eget ønske. Noen dager er Jordalen innom tre ulike arbeidsplasser i løpet av én og samme dag. Det gjør henne til en verdig vinner i kategorien «mest kreative deltidskabal». – Jeg har et veldig godt forhold til alle mine arbeidsgivere. De er veldig fleksible og gjør det mulig for meg å tilpasse hverdagen, sier Jordalen. Tekst: EVEN TØMTE Illustrasjon: TONE LILENG Fagbladet 8/2007 > 55 Foto: Tor Erik Mathiesen T D E I N S D fbaargang2007 fbseksjonSAM