TEMA FØRTIDSPENSJON AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Tidligpensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon fra fylte 62 år. Man kan søke om AFP hvis man jobber på en arbeidsplass som har tariffavtale der AFP inngår, har fylt 62 år, er i inntektsgivende arbeid og oppfyller gjeldende krav i forhold til tilknytning og oppptjening i folketrygden. Det fins fem ulike AFP-ordninger; for staten, kommunene, virksomheter med offentlig tilknytning (NAVO/Spekter), Finansnæringen og LO/NHO. I juni 2007 mottok nærmere 42.300 personer AFP. Det er en økning på nesten ti prosent fra året før, hovedsakelig på grunn av en økende befolkning i aldersgruppen som har rett til AFP. Den nåværende AFP-ordningen skal erstattes med en ny fra 2010. > AFP-UTVALGET Lederne for ni organisasjoner i arbeidslivet: LO, NHO, UNIO, HSH, YS, Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Finansnæringens arbeids- giverorganisasjon sitter i utvalget, som ledes av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Utvalget skal foreslå hvordan AFP-ordningene i privat sektor kan tilpasses den nye modellen for alderspensjon i folketrygden. Den nye ordningen skal støtte målene for pensjonsreformen, slik at det lønner seg å stå i arbeid etter fylte 62 år. Dette vil høyst sannsynlig påvirke utformingen av ny AFP-ordning også i offentlig sektor. Utvalget hadde sitt første møte torsdag 28. juni og skal være ferdig med arbeidet innen utgangen av året. LES MER PÅ NETT: www.pensjonsreform.no • www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/Pensjoner.html • www.forsvarafp.no AKSJONERER: Pensjonsaktivister i fagbevegelsen har bygget et nettverk av over 130 klubber og fagfforeninger landet over. arbeidsgivere vil enes om en ny ordning. – Det skal mye til, svarer Reegård når Fagbladet spør om han tror utvalget blir enige om alt. LO-økonomen tror det kan bli uenighet på enkelte punkter. Det vanskeligste er nivået på ytelsen og den sosiale profilen – hvor stor forskjell det skal være på høyt og lavt lønte, og på lang og kort opptjening. Lover ingenting Utvalget skal bare se på AFP-pensjonen i privat sektor. Men også offentlig ansatte bør merke seg hva utvalget kommer fram til. Rådgiver Rolf Lasse Lund i Fagforbundet vil imidlertid ikke love å slutte seg til deres forslag. – Vi får se hva utvalget kommer fram til, sier han. Fagforbundet holder muligheten åpen for ikke å følge utvalgets innstilling, dersom forbundet ikke liker forslaget deres. I så fall blir saken ikke avgjort før i tarifforhandlingene til våren. – Vi er opptatt av å videreføre den opprinnelige tanken med AFP, nemlig at de som ikke orker å jobbe etter 62 år skal kunne gå av uten å måtte søke om uførepensjon. Da må de ha nok å leve av, presiserer Lund. Rådgiveren liker ikke det foreløpige forslaget fra Bjarne Håkon Hanssen om at alle med tariffavtale skal få AFP. Han foretrekker at man må søke om AFP-pensjon, slik som i dag. Slik håper han at AFP-pensjonistene i framtida vil kunne få like mye som dagens AFP-pensjonister. Vi må fordele pengene på de som trenger det. Da vil potten fordeles på langt færre, og det blir mer på hver, sier Lund. Godt arbeidsmiljø viktigst Werna Steffensen og datteren Gro er enige om at miljøet på arbeidsplassen er viktigere for dem enn nivået på pensjonsutbetalingene dersom de skal stå lenge i arbeid. Det er om å gjøre å legge til rette for at det går an. At arbeidsplassen er trivelig, og at jobben ikke sliter deg fullstendig ut. Et system som gjør det mulig å trappe ned gradvis. Kanskje legge til rette for mer fritid for dem som er over 60. Men de vender tommelen ned for en tidligpensjonsordning som gjør at 62-åringer kommer dårligere ut enn i dag. – Det ville være et dårlig system, mener Steffensen. – Ville du streike for å bevare en like god tidligpensjon som i dag? – Tja. Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. 12 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL