ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Egenandel SPØRSMÅL: Jeg tegnet en standard husforsikring i mai 2006. I et nyhetsbrev jeg hadde lest, sto det angitt en egenandel ved skade på 3000 kroner som et pluss for LO-medlemmer. Men i mitt forsikringsbevis står det oppført en egenandel på 6000 kroner. Hva er det som gjelder hvis jeg får en skade? Jeg lurer også på om det i SpareBank1-avtalen finnes noen fform for tidsfrister for forsikringsselskapet ved behandling av skadeoppgjør.    Morten B. SVAR: Det ser ut til at du har beholdt den opprinnelige egenandelen på 6000 kroner da du byttet fra en ordinær husforsikring til LOfavør hus. En av fordelene med LOfavør hus er en egenandel på 3000 kroner, mot ordinært 4000. Siden din egen- adel er høyere enn standard på LOfavør hus, fikk du ekstra 15 prosent rabatt på forsikringspremien. Ved skade er det den forhøyede egenandelen som gjelder. Hvis du vil ha lavere egenandel, kan dette ordnes ved å kontakte nærmeste Sparebank1-kontor. Men da mister du rabatten på 15 prosent. Hvis du opplever en skade, er i avdelingslederstillingen, noe som gjør at utlysningen av stillingen i realiteten er en oppsigelse, som skal være saklig. selvfølgelig både du og selskapet interessert i å få det oppgjort snarest mulig. Selv om det ikke gjelder noen absolutt frist for oppgjør, må selskapet betale en forsinkelsesrente hvis behandlingen tar mer enn to måneder. Denne fristen gjelder fra skaden er meldt og nødvendig dokumentasjon er levert til forsikringsselskapet. Magne Gundersen, Sparebank1 Under forutsetning av at dette ikke er en problemstilling, blir spørsmålet forskjel- lig avhengig av om du er ansatt i privat eller offentlig sektor. I privat sektor er det normalt slik at arbeidsgiver har vid kompetanse til selv å velge sine ledere, under forutsetning av at det ikke vektlegges diskriminerende hensyn. Dette er det regler om i arbeidsmiljølovens kapittel 13. Det heter her at det er forbud mot å vektlegge politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksu- ell orientering, funksjonshemming eller alder. Videre er det i > Forbigått SPØRSMÅL: Jeg hadde vært konstituert avdelingsleder i nesten et år. Stillingen ble lyst ut, og jeg var naturlig nok en av søkerne. Jobben gikk til en annen. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på at jeg ikke har gjort en god jobb, så nå er jeg ganske så overrasket. Jeg vurderer å klage. Hvordan går jeg fram og hvilke moment er det viktig at jeg får med? Rådvill, Førde SVAR: Du stiller spørsmål om hvorvidt du har rett til en stilling som du i ett år har vært konstituert i. Jeg kan ikke svare konkret, men jeg skal forklare hvilke regler som er aktuelle, og hvor- dan man eventuelt kan klage. Forutsetningen for at problemstillingen er aktuell, er at konstitueringen er reell, altså at det var en gyldig tilsetting som «vikar» som følge av en annens fravær. I motsatt tilfelle, kan du ha oppnådd stillingsvern Fagbladet 9/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonKIR