SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Hjelp ved overgrep Nå er det laget en veileder som kan være til god hjelp hvis det er mistanke om seksuelle overgrep blant ansatte i kirken. 28 > HMS-portal Nettportalen www.aktivhms.no har omfattende informasjon om helse, miljø og sikkerhet for mange bransjer. Alt kan tilpasses og brukes i lokalt HMS-arbeid. 30 > Sikkerhet Bruk av profesjonelle tolker er nødvendig og et viktig bidrag for å sikre at alle får likeverdig behandling av offentlige instanser. 36 > BARNEHAGEANSATTE: Trives best på jobb Ansatte i barnehager trives best på jobb. Ansatte i sykehjem og samferdselssektoren trives dårligst. Barnehageansatte trives best med jobben sin, viser en undersøkelse fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Undersøkelsen er basert på tall fra 41.000 kommunalt ansatte i 77 kommuner. Ingen dag er lik Bestyrer Vivi Ann Larsen ved Rektorhaugen Barnehage i Oslo tror den varierte hverdagen gjør at mange barnehageansatte gleder seg til å gå på jobb. – Vi er både ute og inne, og vi jobber tett sammen. Det gir mye positivt å jobbe med barn. De er så uforbeholdne og ærlige, sier hun til Dagsavisen. Ifølge undersøkelsen er barnehageansatte spesielt fornøyd med samarbeidet med kollegene. Vivi Ann Larsen sier at det også er tilfellet ved Rektorhaugen. – Vi har et utrolig godt sam- Foto: Morten Holm VARIERT DAG: Bestyrer Vivi Ann Larsen ved Rektorhaugen barnehage tror kontakten med barn gjør at barnehageansatte stortrives på jobb. Språkstimu- lering virker Minoritetsbarn som har deltatt i gratis norskopplæring har språklig utvikling viser en ny Fafo-evaluering. Fra 2008 skal alle hjemmebarna få et slikt tilbud i Oslo før skolestart. Forsker Heidi Gautun har evaluert et forsøk med grunnleggende opplæring i norsk til minoritetsspråklige barn i fire bydeler. Oslo kommune har med midler fra Kunnskapsdepartementet gjennomført et toårig forsøk som går ut på å tilby 4–5 åringer som ikke går i barnehage norskopplæring før skolestart. – Alle barna som har deltatt i språkstimulerende tiltak har hatt en språklig utvikling, men den varierer ut fra hvor godt de snakket før de begynte. Videre har barna utviklet sosiale ferdigheter som er en forutsetning for språkutvikling, sier Heidi Gautun til Klassekampen. Både ansatte og foreldre er fornøyd med tilbudet. – Barna trives, og alle foreldre sier de foretrekker barnehage til barna sine. Men da må de tilbys språkopplæring i barnehagene. I dag varierer det mellom bydelene og barnehagene hvorvidt det skjer, sier Gautun til Klassekampen. Fafo-notatet Hjemmebarna: En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4-5 åringer som ikke går i barnehage kan lastes ned fra Fafos hjemmeside www.fafo.no    MoS arbeid, som gjør at jeg trives kjempegodt på jobb, sier hun. Barnehagen har en manneandel på 35 prosent, noe Larsen mener bidrar til bedre mangfold og trivsel på arbeidsplassen. Undersøkelsen til KS viser at tre av fire ansatte i kommunal sektor er veldig fornøyd med arbeidssituasjonen sin. Håper på rekruttering – Resultatene viser at inntrykket av kommunen som en lite attrak- tiv arbeidsplass er sterkt overdrevet. Det er et paradoks at folk utenfra oppfatter kommunen som en dårligere arbeidsplass, enn det de ansatte selv gjør, sier KS-direktør Gudrun Haabet Grindaker til ukebrevet Mandag Morgen Hun håper de ansatte vil fungere som ambassadører for rekruttering til kommunal sektor, der behovet for arbeidskraft er stort. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 9/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKIR