AKTUELT Veileder ved overgrep Tips for å redusere deltid Norske kommuner har mange ansatte i små stillinger, og omfanget av uønsket deltid er stort. I en ny Fafo-rapport blir landets rådmenn og bydelsdirektører spurt om deres kjennskap til deltidsproblematikken, hvordan de vurderer konsekvensene av å ha et stort omfang av små stillinger, og hva de eventuelt gjør for å redusere omfanget av uønsket deltid. I Fafo-rapporten beskrives åtte konkrete forsøk fra kommuner som har arbeidet for at de ansatte kan jobbe i større stillinger. Eksemplene er hentet fra Bergen, Karmøy, Bærum, Båtsfjord og Tinn kommune. Ifølge rapporten har samtlige kommuner oppnådd å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid. De har også oppnådd å få en mer stabil personalgruppe, som har vært gunstig for både brukere og ansatte. For lederne er resultatet mindre tid til administrasjon og opplæring og en mer involvert og ofte mer ansvarliggjort og selvgående personalgruppe. MoS Kirkedepartementet og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)har utgitt en ny veileder for arbeidsgivere når det rettes anklage eller mistanke om seksuelle overgrep mot en ansatt i Den norske kirke. Målgruppa for veilederen er først og fremst arbeidsgivere og folkevalgte innenfor Den norske kirke, men er også myntet på ansatte og frivillige som på ulike vis møter eller berøres av overgrepssaker, som tillitsvalgte og verneombud. I tillegg er veilederen nyttig lesning for organisasjoner og andre som driver barne- og ungdomsarbeid i tilknytning til kirkelig virksomhet. Profesjonell håndtering Målet med veilederen er å bidra til at Den norske kirke håndterer saker på en profesjonell og best mulig måte når en ansatt er mistenkt for seksuelle overgrep. Håndteringen skal være i tråd med kirkens etiske grunnverdier, og den skal være saksbehandlingsmessig og juridisk korrekt. Den utsatte skal kunne være trygg på at saken håndteres riktig og skal ikke oppleve å kren- Illustrasjonsfoto: colourbox.com OVERGREP: Kirkens arbeidsgiverforening gir ut en veileder som kan være til hjelp ved mistanke om overgrep blant ansatte. kes ytterligere. Samtidig skal den mistenkte behandles korrekt og forsvarlig. Anbefaler planer For å oppnå en ryddig saksbehandling, anbefaler KA at alle kirkelige arbeidsgivere utarbeider en plan for håndtering av denne type saker. – En slik plan kan medvirke til å øke oppmerksomheten og gi grunnlag for en forsvarlig håndtering, slik at feilvurderinger, handlingslammelse og overreaksjon kan unngås, heter det bl.a. i innledningen til heftet. Kirkens arbeidsgiverforening gjør oppmerksom på at barn og voksne også kan bli utsatt for andre typer krenkelser. Selv om denne veilederen omhandler seksuelle overgrep, kan den benyttes så langt den passer også ved andre former for overgrep, som for eksempel voldssaker, understreker KA på sitt nettsted www.ka.no Tekst: MONICA SCHANCHE Stor sprik i SFO-betaling En undersøkelse Forbrukerrådet har gjennomført viser nesten 30.000 kroner i forskjell i prisen på skolefritidsordningen mellom kommunene. Kommunalministeren vil ikke gå inn for en makspris på SFO. – Jeg forstår at regjeringen kan ha nok med makspris på barnehage for tiden, men dette er likevel en ansvarsfraskrivelse, sier SKKO-leder Mette Henriksen Aas til Fagbladet.    MoS Forsøk med utvidet skoledag Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres et forsøk med utvidet skoledag på 1.–4. trinn i skoleåret 2007–08. De rødgrønne mener at utvidet skoledag er et viktig virkemiddel for å øke elevenes læringsutbytte og for å jevne ut forskjeller i læringsutbytte som har sammenheng med sosial bakgrunn. Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) ser nye mulig- heter for SFO-ansatte, skoleassistenter og annet pedagogisk personell. – Både vi i Fagforbundet og i Utdanningsforbundet har medlemmer med god og variert kompetanse som kan nyttiggjøres i en utvidet skole. Dette gir også mulighet for mer helhetlige stillinger og mindre uønsket deltid, mener SKKO-lederen. Fra høsten vil om lag 3700 elever i disse 11 kommunene være med i forsøk med utvidet skoledag og/eller skolemat: Bærum, Lillesand, Oslo, Namsos, Nesodden, Rana, Ringsaker, Skedsmo, Trondheim, Mosvik og Vinje. Forsøkene skal gi erfaringer som kan brukes når skoledagen skal utvides for alle elever på barnetrinnet fra høsten 2008. SKKO-styret planlegger i løpet av høsten å besøke Skedsmo som er en av forsøkskommunene for utvidet skoledag.    MoS 28 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR