FOKUS Det er et stort og bekymringsfullt underforbruk av tolk i offentlig sektor i Norge. Alle skal ha lik tilgang til offentlige tjenester, men dette er vanskelig å etterleve uten bruk av tolk for dem som ikke snakker norsk. > BENTE NYGÅRD Tidligere ansatt ved den kommunale Tolketjenesten, Kristiansand Fokusforfatteren gir gode råd om hvorfor det er viktig å bruke profesjonelle tolker for å sikre likebehandling. Hvordan bruke tolk 36 > Fagbladet 9/2007 EN TOLK har særdeles gode ferdigheter i to språk og inngående kjennskap til samfunnsforholdene i begge språksamfunn. Tolken har taushetsplikt og skal bare oversette det som blir sagt der og da, uten å legge til eller ta bort noe. Tolken skal ikke utføre andre praktiske oppgaver i forbindelse med oppdraget, som å ta en telefon, fylle ut skjemaer eller følge klienten til andre kontorer osv. Man bør bruke tolk når samtalepartene mangler et fellesspråk som de kan kommunisere forsvarlig på. Man bør alltid bruke tolk når viktig og personlig informasjon skal gis muntlig til en som ikke forstår norsk, eller fra en som ikke forstår norsk. Ved første samtale med brukeren er det særlig viktig å bruke tolk for å avverge eller oppklare misforståelser med en gang. Ut fra dette møtet kan en bestemme om en ønsker å bruke tolk i fremtiden også. Gjennomføres dette konsekvent, kan det spare deg for mye tid senere. Spør du brukeren om den ønsker tolk, kan det hende du får et negativt svar, men et negativt svar bør ikke nødvendigvis være utslagsgivende for ditt valg. Brukeren kan overvurdere egne språkferdigheter fordi det stort sett går greit i hverdagen. Men det er noe annet å snakke om offentlige tjenester og sammensatte temaer i en samtale med deg. Brukeren er gjerne litt nervøs for denne samtalen, og da er det ekstra vanskelig å finne de rette ordene og forstå det som blir sagt. VI SKAL HA ETNISK likestilling i Norge, og alle skal få likeverdige offentlige tjenester. Forvaltningsloven sier at begge parter skal ha mulighet til å uttrykke seg, bli forstått og å forstå den andre. Loven sier videre at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. For å gi og få inn god informasjon, er det i mange tilfeller nødvendig å bruke tolk for å etterleve rådende lover. profesjonalitet, brukermedvirkning og kvalitetssikring av etatens tjenester. Bruk av tolk er ett av flere midler for å hindre forskjellsbehandling av individer i et samfunn. Kapasitetsmangel skal ikke ramme minoritetsspråklige på en systematisk skjev måte. Offentlige tjenester er like for alle i den utstrekning de er like tilgjengelig for alle. MANGE BRUKERE som ikke er helt stø i norsk, tar gjerne med seg en slektning som kan oversette, men her er problemene mange. Hvordan kan du vite at kravene rundt taushetsplikt, habilitet og informasjonsplikt blir overholdt? Du kjenner ikke til maktforholdet mellom brukeren og slektningen, så «Bruk av tolk er ett av flere midler for å hindre forskjellsbehandling av individer i et samfunn.» Offentlige institusjoner skal utføre sine tjenester profesjonelt. Det er den profesjonelle part som sitter med ansvaret for prosessen, altså etaten/den ansatte, og som også må ta støyten for feil som kan skje ved kommunikasjonssvikt. Ved bruk av tolk ivaretar du hensynet til hvordan kan du være sikker på at ikke slektningen siler/fordreier informasjonen? Det stod nylig i en avis om en datter som besvimte da hun ble bedt om å fortelle sin kreftsyke mor at hun hadde en måned igjen å leve. Barn skal ikke belastes med oppgaver de fbaargang2007 fbseksjonKIR