SEKSJONSLEDER Enhetlig arbeidsgiveransvar Det legges nå siste hånd på et partssammensatt utvalgsarbeid om framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i Den norske kirken. Rådgiver Trygve Natvig i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) presenterte Fagforbundets syn på Kirken som arbeidsgiver, på TeoLOgenes sommerkonferanse på Gardermoen i slutten av august. – Fagforbundet er opptatt av å få en felles arbeidsgiver for alle SFO-samarbeid Fagforbundet og Utdanningsforbundet har hatt felles seminar om SFO sin stilling og framtid. Innleder fra Fagforbundet var SKKOnestleder Grethe Thomassen som understreker at en framtidig utvidet skoledag ikke må bli for «skolsk», men gi plass til den frie leken. Thomassen er også opptatt av at SFO får skikkelige areal og bemanningsnormer og får bukt med ufrivillig deltid. Strategisk arbeidsgruppe for SFO skal møtes i Hurdal 19.–20. september. Fagforbundet og Utdanningsforbundet skal sammen utarbeide et strategidokument som grunnlag for felles innsats framover. Temaene er SFO i et skolesystem slik vi har i dag, og hva skjer med SFO som fritidstilbud i en heldagsskole. – Begge deler fordrer et godt samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Disse temaene vil bli politisk behandlet i SKKO-styret og i forbundsstyret, opplyser leder Bjørn Christiansen i SKKO-administrasjonen til Fagbladet.    MoS Ny håndbok Håndbok for krematører og krematorieansatte er nå lagt ut på internett. Den kan lastes ned på www.fagforbundet.no – slå opp på SKKOs side for brosjyrer.    MW ansatte, og av behovet for nærhet til kommunen og alle ansatte. Medlemmene er opptatt av ikke å miste rettigheter de har i dag. Vi regner med at våre forhandlere får til en positiv overføring fra staten til et kirkelig organ under kirkelig fellesråd som en felles arbeidsgiver, sier Trygve Natvig. Rapporten om framtidig arbeidsgiverorganisering ventes ferdig i slutten av oktober.    MoS FAG Barnehage Faggruppa prioriterer nå press overfor kommunene for å få til flere læreplasser. Det er store, udekkede behov for lærlingplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og dette er også et langsiktig, politisk arbeid. MW Kirkegårdskultur Fagforbundet blir fra nå av representert i Norsk forening for kirkegårdskultur. Neste møte i det faglige rådet finner sted i september. Trygve Natvig er forbundets representant, og på dagsordenen står stat–kirke, kompetansebehov og rekruttering.    MW Kirkedemokrati Fagforbundet måtte protestere i brevs form for å bli invitert til en konferanse om kirkelig demokrati og valgordninger. Konferansen arrangeres av Kirkerådet og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon KA. Blant de høyst aktuelle spørsmålene for forbundet er: «Bør de kirkelig tilsatte i større grad få plass i kirkens styringsorganer? Styrkes eller svekkes det kirkelige demokrati ved at de tilsatte utøver styring sammen med de som velges av medlemmene?»    MW Bibliotek for alle – i hele verden Fattigdom og farger. To ord fra et spennende arbeidsplassbesøk. Township-ene i Sør-Afrika er ikke bare bydeler, men minst like mye historie, livsstil og framfor alt kontraster. Det var i township-ene kampen for demokratiet og mot apartheid stod, helt fram til vår nærmeste fortid. I dag spiller bibliotekene en viktig rolle i det fortsatte arbeidet for å utjevne forskjeller. På verdens bibliotek- og informasjonskongress i august fikk jeg besøke et veldrevet bibliotek i en township nær Cape Town. Det var knyttet til folkebiblioteket i Fish Hoek, bydelen rundt. Biblioteket hadde noen få ansatte, og i tillegg en rekke frivillige. De kunne tilby skoleforberedelser for barn i førskolealder. METTE HENRIKSEN AAS «Vi må ta oss råd til å stille bøker, aviser og tidsskrifter til disposisjon på alle språk det er bruk for.» Mens ungene deltok, fikk mødrene engelskundervisning og jobb-søkerveiledning. På slutten av dagen leste mødrene høyt for barna sine. Man kunne melde seg på datakurs, og det var bli kjent-grupper der ungdommer fra hele Fish Hoek kunne treffe township-ungdom. Slik var biblioteket med på å bygge nettverk for ungdom i faresonen, og bygge opp både kunnskap og menneskelige ressurser for flere grupper innbyggere i et utsatt strøk. Township-biblioteket er et tydelig, sørafrikansk eksempel på at folkebiblioteket spiller en kjernerolle i et fungerende demokrati. Bare den som kjenner til hvordan samfunnet fungerer, kan delta. Her hjemme må vi også sørge for at kunnskap og informasjon er tilgjengelig på måter og nivåer som er tilpasset oss alle. Valgdeltakelsen ved kommunevalget blant ulike grupper viser hvor viktig det er å sette alle i stand til dette. Vi må ta oss råd til å stille bøker, aviser og tidsskrifter til disposisjon på alle språk det er bruk for. Derfor krever Fagforbundet økte midler til Det flerspråklige bibliotek over statsbudsjettet hver gang. Akkurat slik jeg opplevde det så positivt i Cape Town, har også dette biblioteket et enormt samfunnsansvar. Vi er med på å gi folk muligheten til å finne seg til rette i det samfunnet vi alle er en del av. 38 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR