FØRTIDSPENSJON TEMA etter iherdig argumentasjon ga LOkongressen tilslutning til LO-ledelsen og stortingsflertallets linje. Pillen ble sukret med løfter om at AFPordningen skulle videreføres, om enn i en annen form enn før. – Ingen dårligere enn i dag – Pensjonsutgiftene er beregnet å øke fra seks til femten prosent av den verdiskapningen i samfunnet innen 2050. Med pensjonsreformen vil vi vel begrense det til tolv prosent. Uten pensjonsreform ville risikoen økt kommersialisering av andre offentlige tjenester, sier Jan-Erik Støstad til Fagbladet. Statssekretæren i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sitter i arbeidsgruppa som skal berede grunnen for diskusjonen i AFP-utvalget. Før siste stortingsvalg var han LOøkonom Stein Reegårds nestkommanderende. Nå sitter de to på hver sin side av bordet. Støstad snakker om å sikre et pensjonssystem som er stabilt nok til å tåle både ett og flere regjeringsskifter. – Med pensjonsforliket har vi låst systemet, slik at det er mer robust i forhold til endringer i maktforholdene. Det er viktig at også Høyre støtter AFP gjennom forliket, sier statssekretæren. Med den nye folketrygdpensjonen blir det mulig for alle å gå av med pensjon som 62-åring. Verken statssekretæren eller noen andre kan nivå som dagenes. Samtidig bør man kunne jobbe ved siden av, lover statssekretæren. Hans sjef, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, har lovet det samme i et innlegg i LO-Aktuelt. Lang vei til enighet Med den nye folketrygdpensjonen skal det lønne seg å stå lenger i arbeid. Men AFP-ordningen ligger der som en skiftenøkkel i maskineriet. Hen- «AFP er juvelen i det norske pensjonssystemet. Helge Galtrud, leder Fagforbundet på Lillehammer.» forskuttere hvordan framtidas tidligpensjon vil se ut, men signalene fra regjeringen peker i retning av AFP som et tillegg på toppen av folketrygdpensjonen i 15 år fra pensjonsalderen. Til alle som har rett til det, uten behov for å søke, med mulighet til å jobbe ved siden av. – Vi kan bare støtte en ordning hvor sliterne kommer ut på om lag samme sikten med den var jo nettopp at man skulle kunne gå av tidligere uten å tape pensjon. Dagens AFP og den nye folketrygden trekker i hver sin retning. AFP-utvalget har dermed fått en hard nøtt å knekke. LOs sjeføkonom Stein Reegård sitter i utvalget, og har mindre tro enn statssekretær Støstad på at fagbevegelse, politikere og > Fagbladet 9/2007 > 11 fbaargang2007 fbseksjonKON