HMS ved alle innkjøp Larvik kommune prioriterer HMS ved alle anskaffelser. Tilbydere uten en HMS-erklæring avvises. FORBEDRET MILJØ Larvik mener en høyere bevissthet omkring HMS vil føre til: • et bedre arbeidsmiljø • lavere utslipp • at miljøgiftene blir borte • at inne- og uteklima blir mer behagelig for alle. Larvik betrakter HMS-erklæringen som et obligatorisk og ufravikelig krav. Dersom ikke denne foreligger ved tilbudsfristens utløp, avviser kommunen tilbyderen. Ifølge Lov om offentlige anskaffelser skal det offentlige «under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen». HMS-erklæringen bekrefter at virk- somheten har innført systematiske tiltak for å etterleve HMS-lovgivningen. Larvik er opptatt av at leverandørene forbedrer seg. Derfor aksepteres også tilbydere som erklærer seg villig til å gjennomføre kommunens HMS- og miljøkrav. Tilbyderen må da synliggjøre forbedringen i løpet av de tre første månedene av avtaleperioden. Tekst: VEGARD VELLE portal gjennom aktivt arbeid. Ved å spre og dele denne kunnskapen videre, kan vi hjelpe hverandre til å bli stadig bedre på helse, miljø og sikkerhet, sier Kai Gustavsen. Viktig med gode verktøy – Intensjonen min var å tilrettelegge verktøy og gjøre dem tilgjengelig slik at flest mulig kunne bli dyktige på HMS, fortsetter han. – En portal som dette blir selvsagt aldri «ferdig», men slik den framstår i dag, skal det være mulig å finne informasjon og kunnskap både til å utvikle HMS-arbeidet og dokumentasjon til å underbygge de ansattes argumentasjon oppover i systemet, enten til kommunens administrative ledelse eller til politikere, sier Gustavsen. Han understreker at helse, miljø og PÅ NETT: HMS-rådgiver i Larvik, Kai Gustavsen, står bak en omfattende nettportal der folk som arbeider med HMS kan finne informasjon, tips og dokumentasjon. sikkerhet er et svært stort felt, som handler om nesten alt – fra inneklima, det fysiske arbeidsmiljøet og konkrete sikkerhetstiltak til det psykososiale arbeidsmiljøet. Godt HMS-arbeid forutsetter at arbeidstakere og arbeidsgivere samarbeider, og derfor er det viktig å ha gode verktøy å arbeide med. Det er laget mye god HMS-dokumentasjon og gjort mye arbeid på dette feltet i mange år, og Gustavsen mener hans oppgave har vært å systematisere kunnskapen og gjøre den tilgjengelig. Mange emner De aller fleste sidene i portalen er åpne og tilgjengelige for alle. Noen få prosjekter er lukket med passordbeskyttelse for andre enn de kommunene som deltar i prosjektet, men dette gjelder et lite mindretall av sidene. Innholdet på sidene er alt fra innlegg på seminarer og konferanser om HMS til lenker mot lovreguleringer og forskrifter. Det er også laget egne sjekklister for spesifikke bransjer og fagfelt. I en venstremeny kan du klikke deg inn på forskjellige fagfelt for å undersøke hva som fins spesielt for din arbeidsplass. Fagfeltene er skole, barnehage, pleie og omsorg, boligtjenesten, kommunalteknikk og kontormiljø. Du kan også lese om konkrete prosjekter som er startet i regi av nettportalen. Blant annet samarbeider elleve vestfoldkommuner og Vestfold fylkeskommune om en felles webbasert kjemikaliedatabase. Det interkommunale samarbeidet har fungert så bra at rådmannsutvalget i Vestfold ønsker å videreføre det. Du kan også klikke deg inn på spesielle temaer innen HMS-arbeid, som for eksempel internkontroll, brannsikkerhet, ergonomi og renhold. I tillegg inneholder portalen et lenkearkiv der du kan klikke deg videre til blant annet lover og forskrifter, andre HMS-nettsteder og utdypende litteratur om forskjellige HMS-emner. Fagbladet 9/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonKON