DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no kraft av andre lover ikke tillatt å diskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Under forutsetning av at ingen av disse grunnene er vektlagt, er den alminnelige hovedregel i privat sektor at ansettelseskompetansen (rett til å velge sine ansatte) er forholdsvis vid. I offentlig sektor stiller dette seg annerledes. De samme forbudene som nevnt ovenfor gjelder også her. Men i tillegg gjelder både et tariffestet og ulovfestet kvalifikasjonsprinsipp, som innebærer at den best kvalifiserte kandidaten skal tilsettes. Den best kvalifiserte vil være den som etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen) er best egnet. Din fungering i stillingen i ett år er et forhold som bør hensyntas i en slik vurdering. Uten å vite mer om de andre kandidatene, målt opp mot deg, er det vanskelig å mene noe om holdbarheten av din arbeidsgivers helhetsvurdering. Men dersom du ønsker å klage, er det tre veier å gå: For det første kan du klage til Sivilombudsmannen. For det andre kan din tillitsvalgte ta opp forbigåelsen som en tvistesak med arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtalen. For det tredje kan du reise sivilt erstatningssøksmål. Du vil da ikke kunne få tilbake stillingen, men erstattet tapet du er påført dersom retten finner at du skulle vært tilbudt stillingen. Thrine Skaga 26 > Fagbladet 9/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Alderspensjon og sykepenger Randi Huh er 69 år gammel og ansatt ved et sykehjem i Bergen. Her har hun fast ringevakt. I sommer var hun satt opp på ferieturnus. Siden hun føler seg sprek og gjerne vil være i arbeid så lenge som mulig, jobber hun så mye hun kan. Som pensjonist mellom 67 og 70 år kan hun tjene inntil 2G uten at pensjonen blir avkortet. – Dagen før turnusen begynner, faller jeg og brekker skulderen. Sykehjemmet betalte meg for vaktene jeg var satt opp på, men det lokale NAVkontoret vil ikke betale sykepenger, forteller Randi Huh. Huh har klaget på vedtaket og fått nei i to instanser. Men hun vil ikke helt godta at hun ikke har rett til sykepenger når hun mottar alderspensjon. Randi Huhs dilemma er at hun ikke lenger kan stole på den delen av inntekten som biarbeidet ved siden av pensjonen gir. Før hun ble pensjonist hadde hun gjennom sitt medlemskap i Folketrygden sykepengeforsikring. Etter at hun ble pensjonist har hun ikke lenger den samme forsikringen, selv om hun gjør som politikerne ønsker og står i arbeid. – Som pensjonist blir jeg oppfordret til å jobbe, og jeg betaler skatt av inntekten min. Men når uhellet er ute, får jeg ikke sykepenger. Jeg føler meg lurt, sier Randi Huh. I Arbeids- og velferdsdirekto- ratet er imidlertid konklusjonen klar. – En bruker som mottar full alderspensjon, har ikke rett på sykepenger. Dette er slått fast i folketrygdloven. Er man mellom 67 og 70 år, og jobber ved siden av en delvis alderspensjon, kan man få sykepenger i 90 dager. Er man over 70 år, får man uansett full alderspensjon og har ikke rett til sykepenger, sier Kristian Heyerdahl, seksjonsleder i Arbeids- og velferdsdirektoratet. – Vi syns det er bra at eldre arbeidstakere velger å stå i jobb. For å unngå at man får utbetalt dobbelt ytelse, er imidlertid regelverket slik at en person til sammen ikke har rett til mer enn 100 prosent ytelse til livsopphold, sier Heyerdahl. Den 1. januar 2010 trer den nye alderspensjonen i kraft. Der er det fritt fram å kombinere pensjon og lønn. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM