DEBATT > LÆRLINGER Skaff flere lærlingbedrifter Leser stadig i aviser og fagblader om den nye helsefagarbeiderutdanningen. Ser av det som står i artiklene at det fins mye feil informasjon og negativ omtale. Derfor ønsker jeg å skrive et par ord – det fins nemlig flere sider av samme sak. I media er det en kultur for å vektlegge det negative, og den positive siden havner ofte i skyggen. Den nye helsefagarbeiderutdanningen er en ny yrkesfaglig utdanning som erstatter tidligere hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene. Utdanningsforløpet innebærer to år på videregående skole og deretter to år som lærling i kommunen. Etter to år som lærling vil det avleggest en fagprøve, der lærlingen skal vise gjennom en praktisk prøveform at lærlingen er kvalifisert til fagbrev. For den ferdig utdannede helsefagarbeideren fins det mange veier videre for dem som ønsker videreutdanning. Kritikken jeg har lest, går i hovedsak på lærlingforløpet. Bekymringen grunner i det at en lærling ikke har et «elev–lærer»forhold, lærlingen er en ansatt i kommunen med de plikter og rettigheter som følger. Det er en feilaktig tolkning at uten lærer vil lærlingen ha mindre faglig utvikling. Jeg jobber selv som instruktør for lærlinger, og ser selv den enorme utviklingen lærlingene har. Lærlingene har en opplæringsperm som skal sikre dem en bred faglig utdanning. Kommunenes opplæringskontor jobber kontinuerlig med å utvikle både lærlingene og instruktørene (lærebedriften). Jeg som instruktør jobber tett med opplæringskontoret for å kunne gi lærlingene tilpassede og utfordrende arbeidsoppgaver, TAS VARE PÅ: Helsefagarbeiderlærling Marianne Søbakk i Elverum har helseminis- fondnivået for framtidige pensjoner antakeligvis blir nådd allerede i 2013 pga. av høye oljepriser de siste åra. Med denne lyse økonomiske framtida kunne vi i stor grad opprettholde dagens nivå for pensjonene, som er langt bedre for vanlige arbeidsfolk enn hva pensjonsreformen varsler. Det er paradoksalt at den nye pensjonsreformen straffer de med midlere eller lavere inntekter ekstra hardt. At ikke det er tatt selvkritikk, er uforståelig! Videre tok regjeringa bort skattefritaket for innbetalt frivillig pensjon i mai i fjor. Er det noen som trenger å innbetale til frivillig pensjon for å få det økonomiske til å gå rundt i framtiden, så er det i alle fall de grupper som i snitt tjener under 350.000 i året, og har kortere opptjeningstid enn 40 år. Det er varslet at denne ordningen skal reinnføres neste år, men da med et maksbeløp på 15.000 per år, nesten bare en tredel av hva som var mulig tidligere. Alt dette gjør at den vanlige mann og kvinne bør tenke enda tidligere på hva de ønsker å gjøre for å møte pensjonisttilværelsen. Økonomisk lys blir den ikke. Fagforbundet må si klart ifra at dagens AFP må bestå. De foreslåtte endringene kan ikke under noen omstendighet gås med på. I vår jobbet LO for seint i forhold til Stortingets og regjeringens tidsplan. For 2008 og avstemming om eventuell ny AFP-ordning må Fagforbundet langt tidligere på banen. Bjarne Håkon Hanssen og resten av regjeringen må få klar beskjed i god tid, ikke 14 dager etter at Stortinget har vedtatt ny AFPordning! Det er positivt etterlyst engasjement fra LO-organiserte i denne saken. Å diskutere denne saken er også av LO-lederen sett på som riktig og viktig. Da jeg først tok opp denne saken i ter Syliva Brustad som sin fadder. som skal gi dem den faglige vekst som forventes av fagplanen. Helsefagarbeiderne kommer til å bli en stor andel av arbeidstakerne i helsevesenet i fremtiden. Derfor ligger utfordringen i å sikre lærlingene gode kvalifiserte lærebedrifter. Det å være en godkjent lærebedrift vil også være en stor ressurs for bedriften og dens ansatte, fordi en lærling stadig vil utfordre med kritiske spørsmål og nye tenkemåter. Kommunens opplæringskontor er stedet å henvende seg for dem som har spørsmål om lærlingordningen. Oppfordrer alle som vil vite mer om helsefagarbeiderutdanningen til å gå inn på www.helseogsosial.no, www.utdanning.no eller www.mittvalg.net Katrine Tengesdal, Tasta sykehjem, Stavanger > PENSJON Uforståelig pensjonsreform! Dagens vedtatte pensjonsreform, og kommende vedtak om eventuell endret AFP-ordning, framtrer mer eller mindre uforståelig for «mannen i gata». Det er svært uforståelig at Illustrasjonsfoto: Maria Wattne kommende pensjonister i vårt rike oljeland skal bli straffet økonomisk. For straff er det når vi snakker om en betydelig reduksjon i pensjonen. Det blir hevdet et sted mellom 20–40 prosent nedgang. Videre havner vi i det nye systemet i langt større grad som minstepensjonister fordi opptjeningstiden er lengre. Da venter en brutto månedspensjon for minstepensjonistene, før skatt, på ca. 10.000 kroner per måned med dagens kroneverdi. Fratrukket skatt sitter du og jeg igjen med ca. 6000–7000 per måned. Og det skal dekke alt av utgifter! Flere og flere lever som enslige, over halvparten lever i enslige husstander i hovedstaden. Skal disse leve av framtidens pensjon alene, ja da skal man jammen smøre tynt på brødskiva! Sannheten er at mange kommer til å ta opp lån, eller selge boligen sin i pensjoniståra for å få det økonomiske til å gå opp. Slik vil mange strevsomme liv ende i fattigdom. Pensjonsreformens «far» Sigbjørn Johnsen la til grunn for de framtidige lavere pensjonsutbetalingene at oljefondet skulle ha et visst nivå i 2030. Da jeg gikk på et LO-kurs i vår om den nye pensjonsreformen, bekreftet to sentrale LO-økonomer at olje- 50 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM