JANS HJØRNE Banebrytende avtale med HK Handel og Kontor og Fagforbundet er blitt enige om en omfattende samarbeidsavtale. Begge parter har gitt og fått. – Avtalen er et resultat av uenigheter våre forbund har hatt når offentlige arbeidsplasser er blitt privatisert eller satt ut på anbud, forteller Gerd Eva Volden, arbeidsutvalgsmedlem og leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Når arbeidsgiveren som følge av omorganiseringen har skiftet arbeidsgiverorganisasjon, har medlemmer av Fagforbundet opplevd å måtte skifte forbund mot sin vilje. Den nye avtalen mellom LOforbundene legger også opp til et utstrakt samarbeid rundt yrkesfaglig opplæring og tillitsvalgtskolering. – Handel og Kontor (HK) har akseptert at folk kan fortsette å være medlem av Fagforbundet selv om arbeidsgiveren skifter arbeids- Tillitsvalgt i 57 år Reidar Tjøstheim har jobbet som likningsrevisor og kemner. Han fikk sitt første tillitsverv som formann i Hetland Kommunale Forening i 1951. Han var leder av distriktsstyret i Rogaland i 27 år og har vært medlem av landsstyret og forbundsstyret i Norsk Kommuneforbund. Tjøstheim har også hatt sentrale verv i Norsk Pensjonistforbund. Som leder for Fagforbundets pensjonistutvalg har han sittet i forbundsstyret fra forbundet ble etablert i 2003 til han gikk av i september i år.    JoD Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. giverorganisasjon. En god del av HKs medlemmer får til gjengjeld et tilbud om yrkesfaglige kurs og seminarer i regi av Fagforbundet, sier Mette Nord, arbeidsutvalgsmedlem i Fagforbundet. Det er medlemmer i grenselandet mellom de to forbundene som får tilbud om felles yrkesopplæring, for eksempel sekretærer, IKTmedarbeidere, saksbehandlere og kontorassistenter. Tekst: VEGARD VELLE Seminar om kvikksølv Fagforbundet inviterer til gratisseminar om kvikksølv og helseskader 6. nov. fra klokka 10.30 til 15.00 i Keysersgate 15, Oslo. Sluttrapporten om helsepersonell og skader på grunn av arbeid med kvikksølv blir lagt fram 1. november. Professor Bjørn Hilt, som har ledet undersøkelsen, vil orientere om de viktigste funnene. Også professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, og representanter for Nav er invitert. Påmelding sendes til hermann.albert@fagforbundet.no innen 30. oktober. Satser på fellesskapet – Et statsbudsjett for velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering, sa finansminister Kristin Halvorsen da hun la fram statsbudsjettet for 2008. Det er mye bra i regjeringens forslag til hvordan vi skal fordele godene. En mer rettferdig fordeling skjer blant annet gjennom å skjerpe formueskatten. Likevel er avstanden i veksten mellom privat og offentlig forbruk så stor at den gir økte forskjeller i samfunnet. Overføringene til kommuner og fylkeskommuner gjør det mulig å fortsette utviklingen av tjenestene. Kvalitetsarbeidet er etablert i noen kommuner. Flere kommuner må med. De «Avstanden i veksten mellom privat og offentlig forbruk er så stor at den gir økte forskjeller i samfunnet. » ansatte må involveres og kvalitetsforbedringer må bli synlig for innbyggerne. Sykehusøkonomien styrkes. Det er JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER også gledelig at opptrappingsplanen for psykisk helse nå oppfylles. Men det hjelper ikke å pøse penger inn i sykehusene uten å endre styringssystemet. Vi forventer at omstillingen i helsesektoren skjer i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Det er satt av 1,6 milliarder kroner mer til målrettede tiltak mot fattigdom. Pengene skal først og fremst brukes for at de som står utenfor arbeidsmarkedet skal få hjelp til å komme i arbeid. Regjeringen satser også på tiltak som skal sørge for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta og utvikle seg, og at levekårene for de vanskeligst stilte skal bedres. Fagforbundet er glad for satsingen. Sosialstøtten må bli større. Den er fortsatt kun 60 prosent av det som er minimum for livsopphold. Det er et langt stykke igjen til fattigdommen er avskaffet. Fagforbundet er engasjert i fattigdomsbekjempelse, både nasjonalt og internasjonalt. For å nå FNs tusenårsmål, trengs det mye bistand. Det er et mål at de rike landene skal bidra med en prosent av brutto nasjonalprodukt. I statsbudsjettet foreslås det at Norge totalt skal bruke 22,3 milliarder i internasjonal bistand. Statsbudsjettet for 2008 er skritt i riktig retning. Fortsatt er det et stykke igjen til Soria Moria, men et bedre alternativ finnes ikke. Fagbladet 10/2007 > 7 Foto: Kari-Sofie Jenssen Foto: Per Flakstad fbaargang2007 fbseksjonHEL