DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no hatt sykdommen i over to år. Men det kan også tolkes som «varig» for framtida hvis sykdommen har kommet senere. NAV finansierer ikke tilrettelegging som er arbeidsgivers ansvar ut fra arbeidsmiljøloven 4-6, «Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne». Der står det at arbeidsgiver, «så langt det er mulig skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid». Det er innenfor tolkningen av «så langt det er mulig» dette avgjøres. Det kreves mer av en stor bedrift enn av en liten. Bedriftens økonomi kan det også tas hensyn til. Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv), kan arbeidsgiver søke om tilretteleggingstilskudd for utgifter i forbindelse med tilrettelegging i tilfeller der NAV ikke gir stønad. Ellers er det ingen støtte til arbeidsgiver i ditt tilfelle. Søknadsskjema fylles ut og sendes til Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke (www.nav.no/skjema). Dokumentasjonen som må følge søknaden er følgende: • Attest fra lege, i ditt tilfelle øyelege. • Individuell oppfølgingsplan som er skrevet av arbeidsgiver og deg i fellesskap. • Mulig en arbeidsplassvurdering ved fysioeller ergoterapeut. (Bedriftshelsetjenesten/ kommunehelsetjenesten) ( IAvirksomheter kan søke råd hos Arbeidslivssenteret). • Beskrivelse av hjelpemiddelet. Hjelpemiddelsentralen kan bidra med råd og veiledning. • Beskrivelse av hvem som er ansvarlig for opplæring og oppfølging. Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF 26 > Fagbladet 10/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Oppklaring av minstelønn Sammenhengen mellom lønn, ansiennitet og utdanning kan lett skape kaos. Artikkelen «Betaling under minstelønn» side 26 i Fagbladet nr. 8/2007 kan virke noe uklar. Svarene er basert på konkrete spørsmål vedrørende minstelønn for stillinger uten krav til utdanning og for fagarbeiderstillinger. Vi gjengir derfor minstelønn for begge nivåer og ansiennitetstrinn fra 1. mai 2004 til 1. mai 2007. Datoene som er gjengitt er de tidspunktene det ble foretatt endringer i tariffavtalen med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). > MINSTELØNN – 1. MAI 2004 Ansiennitetstrinn 0 år 4 år 8 år 10 år 10 år 1. jan 2005 Stillinger uten særskilt krav om utdanning 196.000 201.000 211.000 234.000 240.000 Fagarbeiderstillinger eller tilsvarende 221.800 226.800 231.800 249.000 255.000 > MINSTELØNN – 1. MAI 2006 Ansiennitetstrinn 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 206.500 211.500 226.000 254.300 Fagarbeiderstillinger eller tilsvarende 232.300 237.300 246.800 269.300 > MINSTELØNN – 1. MAI 2006 Ansiennitetstrinn 0 år 4 år 8 år 10 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning 217.100 222.100 236.800 265.800 Fagarbeiderstillinger eller tilsvarende 243.200 248.300 257.900 281.000 fbaargang2007 fbseksjonHEL