AKTUELT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Krass kritikk av eldreomsorgen – Politikerne bedriver en politikk i eldreomsorgen som øker presset på sykepleiere og øvrig fagpersonell, samtidig som den faglige kvaliteten reduseres. Det mener professor Halvard Vike, som sier rett ut at eldreomsorgspolitikken har fått et mer systematisk, hyklersk preg. – Pleiepersonalet gjøres ansvarlig for å realisere for lav kvalitet og sviktende pleie fordi politiske ansvarlige ikke ser seg råd til nødvendig kompetanse, sier Vike i en pressemelding. I rapporten «Velferdspolitikk ved reisens slutt» leverer han og medforfatter Heidi Haukelien krass kritikk rettet mot politikerne. Ikke samsvar – Politisk loves og vedtas det stadig økende brukerrettigheter. Men kravene til ytelser er større enn ressursene som stilles til rådighet, sier Vike. I en rekke studier har han sett på forholdet mellom politisk styring, realisering av faglig kvalitet og arbeidssituasjonen til fagpersonell i eldreomsorgen. – Lokalt må utgiftene bringes 28 > Fagbladet 10/2007 under kontroll, og dette betyr også å bringe kvalitetsutviklingen under kontroll. Eldreomsorgen er den klart viktigste salderingsposten når økonomiske avgjørelser tas. Men det er uhyre sjelden at enkelte tjenester eksplisitt nedprioriteres. I stedet skal ressursene fordeles på flere brukere, sier Vike. Dermed havner ansvaret for å prioritere hos de ansatte. – Når fagfolk reduserer kvaliteten for å yte det nødvendigste til alle, utøver de umulige politiske prioriteringer på vegne av politikerne, sier Vike og Haukelien. Fornekter kvalitetssvikt – Spørsmålet om hva som skjer når begrensede ressurser skal prioriteres, er ikke gjenstand for seriøs politisk debatt. Til tross for omfattende dokumentasjon på en utilstrekkelig eldreomsorg, fremstår kvalitetssvikt som overraskende i politikken, sier Vike. Vikes erfaring er at kvalitetssvikt i eldreomsorgen ofte fornektes, og at ansvaret for å realisere god kvalitet gjøres til et personlig ansvar for sykepleierne og andre ansatte. Tekst: JOHAN VOTVIK/Helserevyen Flere på heltid Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) ønsker å øke andelen heltidsansatte for å dekke behovet for helsepersonell. I rapporten En solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell går direktoratet også inn for tiltak som kan redusere avgang. Dessuten bør ufaglærte kvalifiseres, og det bør satses sterkere på rekruttering. I st.prop. nr. 1 (2006–2007) forplikta regjeringen seg til å føre en politikk som motarbeider strømmen av helsearbeidere fra fattige land. De ba SHdir om å utrede et grunnlag og elementer til en slik politikk. Denne skal nå vurderes av Helse- og omsorgsdepartementet, melder Helserevyen.    KES Skolering av instruktører Fylkesmannen i Finnmark har bevilget penger til særskilt skolering av instruktører i helsearbeiderfaget på bakgrunn av kompetanseløftet. Siden helsefagarbeiderfaget er nytt, ønsker fylkesmannen å bidra til at instruktørene får spisset sin kompetanse. Først ute er Vest-Finnmark. Målet er at alle som tar inn lærlinger i helsefagarbeiderfaget, skal få tilskudd til ekstra opplæring av instruktører.    ASR Skuffende av Arbeidstilsynet – Det er skuffende og slapt av Arbeidstilsynet ikke å gi pålegg til Trondheim kommune angående nattevaktsordningen, mener hovedtillitsvalgte Inger Tyvoll og Per Hjertaas. I fjor henvendte Fagforbundet seg til Arbeidstilsynet for å få vurdert om nattevaktsordningen er i strid med arbeidsmiljøloven. Ved flere sykehjem arbeider pleiere alene, og må forlate avdelingen for å hjelpe til på en annen i akutte situasjoner. Det oppleves som vært stressende. Dårlig arbeidsmiljø I april i år innkalte Arbeidstilsynet partene til et møte. I sin tilsynsrapport til kommunaldirektør Tor Åm skriver de at kommunen må gjøre noe med den marginale bemanningen og sier videre: «Arbeidstilsynet understreket ellers i møtet viktigheten ved at ingen ansatte skal være nødt til å forlate arbeidsstedet etter traumatiske opplevelser uten å ha fått bearbeidet sine opplevelser overfor en eller annen form for støtteapparat, det være seg overfor kolleger, leder eller bedriftshelsetjeneste.» Arbeidstilsynet konkluderer med at partene må sette ned en gruppe som skal ta for seg problematikken omkring opplevd dårlig arbeidsmiljø for nattevaktene, men tilsynet gir ingen tidsfrister. – Vi tolker Arbeidstilsynet dit hen at de ikke tør å gi pålegg fordi det vil få store økonomiske konsekvenser. Det er påfallende at tilsynet gir pålegg når det gjelder bygg- og anleggsbransjen, men når det gjelder ansatte og eldre i Helse-Norge, tør de ikke å etterleve arbeidsmiljøloven. Våre fbaargang2007 fbseksjonHEL