AKTUELT medlemmer opplever å måtte gi en uverdig omsorg til de eldre på sykehjemmene. Det er vi, de tillitsvalgte, som nå har bedt om at saken tas opp i Arbeidsmiljøutvalget, sier Tyvoll og Hjertaas. 53 nye årsverk Bystyret vedtok i juni å bevilge penger til 53 årsverk ved sykehjemmene i byen. Ti av stillingene er øremerket aktivitører. – Vi tror at de økte bevilgningene er et resultat av pårørendeaksjonen som har pågått en FORTSETTER PRESSET: Hovedtillitsvalgte Inger Tyvoll og Per Hjertaas i Fagforbundet i Trondheim er skuffet over Arbeidstilsynets manglende pålegg. stund, sier Tyvoll og Hjertaas, som håper at kommunen oppfyller lovnader om økte stillingsandeler for alle de som jobber deltid innenfor helse og velferd. – Vi vil selvsagt følge opp de krav som Arbeidstilsynet setter til kommunen, sier en ordknapp kommunaldirektør, Tor Åm. Tekst og foto: GRETA DALEN Kultur + helse Med to grep på gitaren kan pleierne dra musikken inn i dagliglivet på sjukehjemmet. Og når kulturskolen også legger noen av sine øvelser til en avdeling, er kulturtilbudet straks mange hakk bedre på Ørland sjukehjem. Flinkere med folk Lederne i pleie- og omsorgstjenestene er blitt bedre. Også samarbeidsklimaet er blitt bedre i de kommunene som har deltatt i Flink med folk. Kulturskolen og sjukehjemmet i Ørland kommune har gått sammen om å utvikle et lavterskeltilbud. På Fagforbundets seminar om Kreativ Omsorg fortalte rektor ved den kommunale kulturskolen Gunn Kristin Ørsleie, daglig leder ved sjukehjemmet Eva Tyskø Sivertsen og prosjektmedarbeider Margaret Aune om sine erfaringer med å trekke veksler på bibliotek, forsvar, frivillighetssentralen, folkehelsa og andre organisasjoner i lokalmiljøet. Hver uke – Vårt mål er at alle eldre skal oppleve kultur hver uke. Vi tror det gir økt livsglede og bedre helse, sier Aune som arbeider som lærer ved Kulturskolen i tillegg til at hun har vært engasjert i prosjektet Helse + kultur = sant. De tre foredragsholderne har alle arbeidet for å bringe mange former for kultur inn på sjukehjemmet. Leseombud har fått kurs på biblioteket for å få tips om valg av litteratur og stemmebruk, de har arrangert ettermiddagsdans, og de har samarbeidet med Steinerskolen som har en gruppe elever som har lyst å ha kontakt med eldre mennesker. I løpet av prosjektperioden har hver avdeling på sjukehjemmet fått sin kulturkontakt. Og ikke minst; mange av pleierne har tatt et gitarkurs slik at de behersker to grep og dermed har et repertoar som er stort nok i massevis. Innkjøp – Vi har kjøpt inn et flyttbart piano, tolv gitarer med stativ, stemmemaskin til gitar, lydanlegg og oppslagtavler som brukes til å informere om hva som skal skje de nærmeste dagene og ukene. – Da har de eldre noe å se fram til og glede seg til. Men vår erfaring er at det som koster minst, er det aller mest populære tilbudet. Når barna kommer på besøk for å holde huskonsert i stedet for å øve på kulturskolen, ser vi at de gamle løfter hodet, og føttene kommer i bevegelse. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 40.000 medarbeidere i pleie- og omsorgstjenestene i 270 kommuner har gjennom tre år deltatt i kompetanseutviklingsprosjektet Flink med folk. En Fafo-rapport konkluderer med at lederkompetansen er styrket, og at ledere og medarbeidere nå samarbeider bedre. Flink med folk er et fireårig samarbeidsprogram mellom regjeringen og KS. Målet med prosjektet er å bidra til bedre kvalitet i tjenestene gjennom å styrke ledelses- og medarbeiderkompetansen i den enkelte kommune. Regjeringen og KS vil videreføre de gode erfaringene fra Flink med folk i satsingen Flink med folk i første rekke. Første del av den nye satsingen har fokus på tverrfaglig ledelse knyttet til psykisk helse og rus. Andre del av Flink med folk i første rekke skal styrke kommunenes arbeid med kompetanseplanlegging og lokale utviklingsprosjekter. Dette arbeidet starter opp med lokal aktivitet i høst.    KES    grepene ved like. Her øver Anne Iversen (t.v.), Unni Kirkbak og Randi Lund. LIV I PAUSEN: Av og til bruker pleierne halve matpausen for å holde de to Fagbladet 10/2007 > 29 Foto: Margaret Aune Klette fbaargang2007 fbseksjonHEL