Nå snakker vi sammen Endelig kan helsesystemene i Karmøy kommune og Haugesund sykehus snakke sammen. Et nytt, banebrytende prosjekt overkommer kommunikasjonsproblemene mellom kommune og sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Karmøy kommune og Haugesund sykehus 1,75 millioner kroner for å få datakommunikasjonen opp å gå. Brukerne vil underveis vurdere hvor vellykket prosjektet er gjennom en brukerundersøkelse. Mindre papirarbeid – Vi blir de første som oversender pasientdata elektronisk gjennom standardspråket XML. Ved å bruke denne standarden vil systemer som tidligere ikke har kunnet snakke sammen, klare å lese hverandres data, forteller Stig Riise Pettersen, fagansvarlig sykepleier i Karmøy kommune. Ved mottakelsesstedet kan Likestilt utdanning Arbeidsgiverforeningen Spekter går inn for statlig finansiering av fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Spekter (tidligere Navo) har i et brev til kunnskapsminister Øystein Djupedal og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad bedt om at det etableres en statlig finansiering datasystemet trekke den essensielle informasjonen ut av meldingen og legge den i journalen, akkurat som om noen på sykehuset eller i kommunen hadde skrevet den selv. – Tanken er å redusere papirarbeidet og det manuelle arbeidet, påpeker Pettersen. Trenger ikke vente lenger Del to av prosjektet innebærer at sykehuset raskere overfører nødvendig informasjon om etterbehandling av pasienten til kommunehelsetjenesten. Både Helse Fonna, som Haugesund sykehus er del av, og Karmøy kommune skal få installert en database for pasientprosedyrer kalt av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag i statsbudsjettet for 2008. – Rekrutteringen til helse- og sosialfaglige utdanninger på videregående nivå har vært sviktende over lang tid. Helse- og omsorgstjenesten vil være avhengig av god tilgang på fagutdannet personell. Derfor er dette en bekymringsfull utvikling, sier administrerende direktør i Spekter Lars Haukaas til Helserevyen. Spekter mener en statlig finansiering av fagskoleutdanningen vil DIGITALISERING: Tanken er å redusere papirarbeidet og den manuelle inntastingen, forteller Stig Riise Pettersen, fagansvarlig sykepleier i Karmøy kommune. Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS). Ved utskrivning av pasienten oversender sykehuset en kode til kommunen. Koden henviser til en etterbehandling beskrevet i PPS, som forteller kommunehelsetjenesten hvordan pasienten skal følges opp. Brukernes meninger – Prosjektet for elektronisk bidra til å etablere et godt etter- og videreutdanningstilbud for helse- og sosialfag. – Det faktum at tekniske fagskoler, i motsetning til helse- og sosialfag, er finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjett, bidrar etter vår vurdering på en uheldig måte til å svekke omsorgsyrkenes attraktivitet, sier Haukaas. Haukaas viser til at regjeringen i Kompetanseløftet har fastsatt et mål om at det i 2007–2010 skal gis fagskoleutdanning i helse- og sosialfag til 6000 personer. – Dette innbærer om lag en fordobling i forhold til omfanget de senere år, sier Spekter-direktør Lars Haukaas. – Vi mener derfor at en sikring av målene i Kompetanseløftet gjør det nødvendig å få en statlig finansiering på plass fra og med 2008, sier han. meldingsutveksling skal etter hvert koples til en brukerundersøkelse. Denne vil vise om pasientene opplever at informasjonen er på rett plass til rett tid. Og om første- og andrelinjetjenesten er samordnet, mener Stig Riise Pettersen. Samordningsprosjektet startet i september. Brukerundersøkelsen vil bli gjennomført på slutten av neste år. Tekst: VEGARD VELLE Kreativ Omsorg I september arrangerte Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for tredje gang Klukstuedagene/Kreativ Omsorg. Over 100 deltakere var med på samlingen på Gardermoen i september. Seks foredrag og besøk på Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet sto på programmet. Foredragsholderne tok for seg helsefagarbeideren, livsglede for eldre, sammenhengen mellom kultur og helse, den kulturelle spaserstokken og videoveiledning i demensomsorgen.    KES Nytt yrkesfaglig temahefte «Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom.» kan bestilles på nett www.fagbladet.no Ett eksemplar 25 kroner Klassesett (25 stk) 150 kroner Tekst: KARIN E. SVENDSEN 38 > Fagbladet 10/2007 Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonHEL