SEKSJONSLEDER Spanderer bløtkake Fagforbundet Seksjon helse og sosial spanderer bløtkaker på Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet som takk for det fine opplegget de hadde lagt opp til i forbindelse med forbundets konferanse KreativOmsorg på Gardermoen. Konferansedeltakerne besøkte de to sykehjemmene der de fikk se eksempler på hvordan det kan satses på kvalitet og utvikling for mennesker som er avhengig av andres hjelp.    HA Kvalifisert for ambulanse Enkelte steder ønsker nå sjukepleiere å overta ambulansepersonellets oppgaver. Styret i Seksjon helse og sosial (SHS) er av den mening at faglært ambulansepersonell er godt kvalifisert for de oppgaver tjenesten står overfor. Når det gjelder utrykninger som stiller særlige krav til kompetanse, er det hensynet til pasientens sikkerhet som må være avgjørende for hvilke kvalifikasjoner personellet må ha.    KES Utdanning av ambulansepersonell Sosial- og helsedirektoratet har invitert til en diskusjon om videreutdanning av ambulansepersonellet. SHS-styret mener det aller viktigste er å sørge for at absolutt alle som arbeider som ambulansearbeider, har grunnutdanningen. Styret går videre inn for at grunnutdanningen utvides fra tre til fire år. Dessuten går SHS-styret inn for at ambulansearbeidere skal ha mulighet til videreutdanning både innen fagskolesystemet og høgskolesystemet. KES Vesentlig mangel i læreplanen Styret i SHS Telemark mener det er mye bra i den nye læreplanen for helsefagarbeideren på VG3, men savner konkrete krav til praksis. – Vi syns det er positivt at det blir lagt opp til ei læretid med varierte arbeidsoppgaver på ulike tjenesteområder, og at disse skal gjøre helsefagarbeideren kvalifisert for å arbeide både i helse- og sosialtjenesten, i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, sier Tove Strandbakke, leder i SHS Telemark. – Men det står ikke noe i læreplanen om hvilke arbeidsplasser lærlingene skal være innom i løpet av lærlingtiden. Det vil derfor være opp til hver enkelt kommune og helseforetak å bestemme innholdet i læretida. SHS-styret i Telemark mener det hadde vært en fordel om læreplanen hadde stilt mer konkrete krav til hvilke type arbeidsplasser lærlingene skal innom.    KES Tariffoppgjør neste år Styret i Seksjon helse og sosial (SHS) oppfordrer seksjonen på fylkesnivå til å forsvare særaldersgrensen for de gruppene som har dette. På de lokale tariffkonferansene over nyttår bør kampen for å beholde denne retten være et tema. SHS-styret mener også at helsefagarbeideren må få samme aldersgrense som hjelpepleieren har nå. Et annet viktig krav ved det forestående tariffoppgjøret er automatisk kompensasjon for videreutdanning.    KES Make poverty history Kommune- og fylkestingsvalget er bak oss, og godt er det. Det ble en annerledes valgkamp enn mange kanskje hadde håpet og ventet. Noen tema uteble, ett av dem var fattigdom. Jeg hadde faktisk ventet at dette skulle komme på dagsorden, dels fordi regjeringen har gitt så tydelige løfter om å avskaffe fattigdommen, og dels fordi det blir kommunene og Nav-kontorene som får jobben. Mange hadde nok ventet at kampen mot fattigdom skulle føres med mer styrke enn vi har sett til nå. En viktig ting har skjedd, 100.000 flere er i arbeid. Det er et viktig skritt i riktig retning, men for dem som fortsatt står utenfor arbeidslivet har KJELLFRID T. BLAKSTAD «Mange hadde nok ventet at kampen mot fattigdom skulle føres med mer styrke enn vi har sett til nå.» mange det fortsatt vanskelig. Aldri før har vi hatt større avstand mellom de ti prosentene som er rikest og de ti prosentene av befolkningen som er fattigst, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en politisk utfordring. «Partier som ba om, og fikk, velgernes tillit for å skape et mer solidarisk samfunn, har selv gjort seg sårbare når den raske inntektsutviklingen i arbeidslivet øker gapet mellom det store flertallet med god økonomi og den gruppen som har problemer med å få endene til å møtes,» skrev Aftenposten på lederplass i mai i år. Jeg er enig. Fattigdom i Norge er en viktig sak, men det er også stadig flere mennesker rundt om i verden som dør av sult og fattigdom. FN har gjort 17. oktober til den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom. Her settes de såkalte tusenårsmålene under debatt. Tusenårsmålene er mål for blant annet å halvere ekstrem fattigdom og sult innen år 2015. Verdensorganisasjonen har bedt ideelle organisasjoner om aktivt å delta i arbeidet for å nå tusenårsmålene. Vi i Fagforbundet har tatt utfordringen og deltok aktivt i kampanjen «Make poverty history» for et par år siden. Nå tar vi opp tråden og arrangerer en fattigdomskonferanse i Oslo, nettopp på verdensdagen for bekjempelse av fattigdom 17. oktober. Du kan lese mer om konferansen på fagforbundet.no 46 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL