Vil informere om EU Fagforbundet Ungdom ønsker å holde Norge utenfor EU, og vil informere ungdom om EUs politikk. Tekst: FRODE RØNNING Foto: EIRIK THOMMESSEN Fagforbundets ungdomskonferanse ønsker å spre kunnskap om EU blant ungdom. På ungdomskonferansen i Trondheim i midten av september var bekymringen særlig stor for EUs tjenestedirektiv. Kritikerne av direktivet mener blant annet det vil føre til økt sosial dumping, med press på lønninger og arbeidsvilkår. Nyvalgt leder i Fagforbundet Ungdom, Linn Hemmingsen, frykter uklarheter i direktivet vil komme markedskreftene til gode. – Direktivet har blitt forbedret siden det første utkastet, men ved uenig- heter vil EU- og Efta-domstolen avgjøre, og de følger en markeds- liberalistisk kurs, uttaler Hemmingsen. Hun bemerker at Fagforbundet Ungdom med sitt EU- vedtak går litt lengre enn Fagforbundet, som ikke har noe vedtak om Norges forhold til EU, samtidig som hun mener ved- taket er trygt innenfor Fagforbundets poli- tiske grunn- lag. Attraktiv for studenter? Fagforbundet Ungdom vil de neste åra øke innsatsen for å gjøre seg lekker for studentene. I dag har Fagforbundet 3000 studentmedlemmer – av en total studentmasse på 226.000 ved norske høgskoler og universiteter. Linn Hemmingsen mener Fagforbundet har et veldig godt tilbud til norske studenter. – Vi har et godt yrkesfaglig tilbud, i tillegg til at forbundet er en aktør som blir hørt – både i den politiske debatten og tarifforhandlinger, sier Hemmingsen Hun mener LO-familien til sammen har et godt tilbud til studenter. – Hvis en sykepleierstudent orga- nisert i Fagforbundet har en kveldsjobb på 7-eleven, og får problemer i jobben, får hun hjelp av Handel og Kontor. LO har et tilbud til alle grupper, påpeker Hemmingsen. Aktive ungdommer De ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet satser på at økt oppmerksomhet om politiske saker kan rekruttere flere medlemmer. Ungdomskonferansen ønsker å prioritere en rekke saker: • Reduksjon av norske utslipp av klimagasser. • Bedre lønn for lærlinger. • Mot utvidede åpningstider i offentlig og privat tjenesteyting – for å sikre normalarbeidsdagen. NYVALGT: Fagforbundets ungdomskonferanse valgte i midten av september Linn Hemmingsen til ny ungdomstillitsvalgt. 14 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR