Statsbudsjettet 2008: Bra – men er det nok? Kommunene, sykehusene og barnehagene får mer å rutte med i 2008, ifølge statsbudsjettet som ble lagt fram 5. oktober. Men beregninger viser at økningen i det private forbruket fortsatt vil bli langt større. Økte inntekter i kommunene Som fastslått i Soria Moria-erklæringen, skal overføringene til kommunene økes. Regjeringen budsjetterer med at kommunenes samlede inntekter skal opp med 6,2 milliarder kroner i 2008. Dette er mer enn hva man la opp til i kommuneproposisjonen i mai, og inkluderer blant annet 3,6 milliarder til barnehagesatsingen. De frie inntektene til kommunene øker med 1,5 milliarder kroner. I tillegg reduseres kommunenes andel av utgiftene til ressurskrevende brukere med en halv milliard, slik at økningen til sammen blir på to milliarder kroner. Regjeringen mener det vil være nok frie inntekter neste år til å finansiere 2000 nye årsverk innen pleie og omsorg. Styrking av velferden – Regjeringen har utrettet mye på kort tid, og er på god vei mot Soria Moria. Det gjelder å holde trykket oppe for å forbedre de offentlige tjenestene på områder som sykehus, kollektivtrafikk og fattigdomsbekjempelse, sier Gerd Kristiansen. Fagforbundets nestleder er fornøyd med at den rødgrønne regjeringen har styrket kommunenes økonomi betydelig siden den tiltrådte. Dette har ført til en markert styrking av velferdstjenes- Tekst: EVEN TØMTE Finansminister Kristin Halvorsen legger fram et statsbudsjett på toppen av en høykonjunktur. Verdiskapningen i fastlandsøkonomien vokser kraftig, og det samme gjør både sysselsettingen og lønnsnivået. I tillegg drar uventet høye oljepriser statens inntekter i været. Hele 319 milliarder oljekroner renner inn i statskassa i år, 18 milliarder mer enn beregningene fra revidert nasjonalbudsjett for 2007. Privat sektor drar ifra De rødgrønne vil bruke overskuddet fra de gode tidene til velferd snarere enn skattelettelser. Men selv om regjeringen satser mer på kommuner, sykehus og velferdsordninger enn sine forgjengere i statsrådstolene, går det fram av nasjonalbudsjettet at det private forbruket har vokst raskere enn det offentlige under hvert år med rødgrønn regjering. I år har veksten vært dobbelt så stor i det private forbruket; seks prosent mot 3,1 hos det offentlige. Og i 2008 anslår nasjonalbudsjettet en vekst på henholdsvis 3,5 og 2,3 prosent i privat og offentlig forbruk. De ulike vekstratene gjør at offentlig sektor har blitt redusert fra å utgjøre 54 prosent av landets brutto nasjonalprodukt i 1992, til bare 40,6 prosent i 2006. > NØKKELTALL • Sysselsettingen anslås til å øke med 85.000 personer i inneværende år, den største oppgangen noensinne. Sysselsettingen anslås å øke med 25.000 personer i 2008. • Den gjennomsnittlige årslønnsveksten anslås til fem prosent i år og fem prosent neste år. • Det private forbruket anslås til å øke med seks prosent i 2007, mens forbruket anslås til å øke med 3,5 prosent neste år. Kilde: NTB 16 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR