SEKSJONSLEDER Kulturloven på lokalplanet Fagforbundets kulturkonferanse 12. og 13. september hadde som formål å bevisstgjøre Fagforbundets medlemmer i arbeidet med å fremme kulturloven i kommunene og fylkeskommunene. Deltakerne kom med en rekke innspill som Faglig arbeidsgruppe for kultur har fått i oppgave å følge opp. Faglig arbeidsgruppe for kultur foreslår at det arbeides videre med å utvikle en strategi for å utvikle ventelistegaranti for kulturskolen. Arbeidsgruppa mener videre at det kan legges føringer for at kommu- Faglig konferanse nen må lage strategiplan med årlig handlingsplan for kultur. Fagforbundet vil samarbeide med KS på det enkelte forvaltningsnivå for å fremme kulturloven. Faggruppen understreker også at det ved nyansettelser innen kulturområdet bør stilles krav til kulturfaglig kompetanse. Gjennom tillitsvalgtopplæringen i forbundet skal de tillitsvalgte bevisstgjøres om betydningen av kulturfeltet og viktigheten av å ha egne kulturansvarlige i kommunene. MoS Seksjon kirke, kultur og oppveksts faglige oktoberkonferanse på Gardermoen 16. og 17. oktober tar for seg fag- og yrkesopplæring, Y-nemndene, prøvenemnder, læring av og i praksis, kulturelt mangfoldsår, seksjonshåndboka og seksjonen fram mot landsmøtet. I tillegg behandles faglige temaer som SFO i en heltids skoledag, det lokale arbeidet for å få kulturloven til å virke etter hensikten og kvalitet og verdier i gravferdssektoren. Seksjonenes rolle Fagforbundets fire seksjoner har hatt styremøter og felles seksjonsmøte i Ålesund med yrkesetikk, utdanningspolitikk og seksjonenes arbeid fram til landsmøte som sentrale tema. SKKO-leder Mette Henriksen Aas holdt innledningen om utdanningspolitikk. SKKO-styremøtet diskuterte bl.a. strategi for videre samarbeid med Utdanningsforbundet om SFO i en helhetlig skolesammenheng, og videre arbeid for en ungdomslov. Fagforbundet tar sikte på å få til en ungdomskonferanse i samarbeid MoS med Ungdom & Fritid i 2008,og vil annonsere i «Ung & Fri» i ett år til og på nettsiden www.ungogfri.no. Strategi for en verdig gravferd som et offentlig ansvar, framtidig organisering av arbeidsgiveransvar i Den norske kirke og deltakelse på Kirkemøtet 2007 ble også behandlet på styremøtet. SKKO-leder Mette Henriksen Aas og konsulent Trygve Natvig deltar på vegne av Fagforbundet på åpningen av Kirkemøtet 2007 i Øyer 12. november.    MoS Tallenes tale Hvordan står det til i kommunen din? Lurer du på hvor mye kommunen din bruker på eldreomsorg og barnehager? Vil du vite hvor lang saksbehandlingstiden for byggesaker er i forhold til landsgjennomsnittet og andre kommuner? Eller kanskje du vil vite hvor stor lånegjeld kommunen din har? På nettsidene til Kostra – Kommune-StatRapportering – finner du ferske tall www.ssb.no/kostra/    VeV Bedre liv med kulturskolene Rogaland Frp har foreslått å fjerne all statsstøtte og la kulturskolene drives på dugnad. Målet er å fjerne tilbudet. Fylkesformann Terje Halleland mener at profesjonelle pedagoger er unødvendig og at for mye offentlige midler går til lønn. Han påstår at «vi» ville få mer for pengene hvis kulturskolen ble borte og at den da ville erstattes av et rikt kulturliv. Hvordan dette skulle kunne skje, er ubegripelig for oss som vet litt om kulturskolen. Kulturskolen gir i dag over 100.000 elever undervisning i utøvende kunst. Her legges grunnlaget for våre framtidige METTE HENRIKSEN AAS profesjonelle utøvere. I kulturskolen får alle barn og unge mulighet til å «Uten kulturskolene ville vi få et langt fattigere samfunn.» prøve seg, også de som ikke har flygel hjemme i stua. Og dette er et høyt elsket tilbud. Det viser ikke minst de lange ventelistene. Prisene varierer sterkt, og følger partifarger. Å fjerne maksprisen for kulturskoler var åpenbart et feilgrep. På tross av dette – og ventelistene – blomstrer de unge i musikk, dans, bildekunst og drama på fritida – i offentlig regi. Dette er slik det bør være. I skolen har det meste av opplæring i praktiske og estetiske fag blitt borte. Dette er en mangel som heldigvis kulturskolene har kunnet demme opp for. Men kulturskolene er mye mer enn skole. De ansatte pedagogene bidrar også til det øvrige, frivillige kulturlivet. De er instruktører i skolekorpsene, driver amatørteater og er med på å trekke profesjonelle utøvende kunstnere til kommunen. Blant mye annet. Det Frp ikke har forstått, er at livet består av så mye mer enn bare å ha noe å leve av. I et godt samfunn som gir oss gode liv, er kultur et viktig element. For å nå målet om et innholdsrikt liv for alle, står kulturskolene helt sentralt. Uten kulturskolene ville vi få et langt fattigere samfunn. Og da er det helt meningsløst å snakke om «mer for pengene». 38 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR