Illustrasjonsfoto: Fredrik Naumann/Samfoto Illustrasjonsfoto: colourbox.com AKTUELT Nå snakker vi sammen Elektronisk byggesøknad Nittedal kommune tilbyr nå innbyggerne å sende elektroniske byggesøknader. Alle som skal bygge i Nittedal oppfordres til å benytte ByggSøkbygning til elektronisk utfylling og innsendelse. Systemet er gratis å bruke og gir veiledning gjennom hele utfyllingsprosessen. Hele 85 kommuner har nå modernisert plan- og byggesaksbehandlingen ved å tilrettelegge for elektroniske tjenester på internett. Blant de største kommunene er Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø.    VeV Kravene for nettet skjerpet Kriteriene som ligger til grunn for vurdering av kvalitet på offentlige nettsteder er nå revidert. Veiviseren for brukere av offentlige tjenester, norge.no, har dermed skjerpet kravene til offentlige nettsteder. Kriteriesettet har fem nye indikatorer, og det er gjort endringer i poengberegningen. Endelig kan helsesystemene i Karmøy kommune og Haugesund sykehus snakke sammen. Et nytt, banebrytende prosjekt vil bryte ned kommunikasjonsproblemene mellom kommune og sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Karmøy kommune og Haugesund sykehus 1,75 millioner kroner for å få datakommunikasjonen opp å gå. Brukerne vil underveis vurdere hvor vellykket prosjektet er gjennom en brukerundersøkelse. Mindre papirarbeid – Vi blir de første som oversender pasientdata elektronisk gjennom standardspråket XML. Da vil systemer som tidligere ikke har kunnet snakke sammen klare å lese hverandres data, forteller Stig Riise Pettersen, fagansvarlig sykepleier i Karmøy kommune. Ved mottakelsesstedet kan datasystemet trekke den essensielle informasjonen ut av meldingen og legge den i journalen, akkurat som om sykehuset eller kommunen hadde skrevet den selv. – Tanken er å redusere papirarbeidet og det manuelle arbeidet, påpeker Pettersen. DIGITALISERING: Tanken bak samordningen er å redusere papirarbeidet og den manuelle inntastingen. Trenger ikke vente lenger Del to av prosjektet innebærer at sykehuset raskere overfører nødvendig informasjon om etterbehandling av pasienten til kommunehelsetjenesten. Både Helse Fonna, som Haugesund sykehus er del av, og Karmøy kommune skal få installert en database for pasientprosedyrer kalt Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS). Ved utskrivning av pasienten oversender sykehuset en kode. Koden henviser til en etterbehandling beskrevet i PPS, som forteller kommunehelsetjenesten hvordan pasienten skal følges opp, forklarer Riise Pettersen. Brukernes meninger – Prosjektet for elektronisk meldingsutveksling skal etter hvert koples til en brukerundersøkelse. Denne vil vise om pasientene opplever at informasjonen er på rett plass til rett tid. Og om første- og andrelinjetjenesten er samordnet, mener Stig Riise Pettersen. Samordningsprosjektet startet i september. Brukerundersøkelsen vil bli gjennomført på slutten av neste år. Se www.norge.no/kvalitet/ kvalitet2007/kriterier.asp Tekst: VEGARD VELLE VeV Sekretærene blir fortest utbrent Det er ikke, som før antatt, helsepersonellet som blir mest utbrent i helseyrkene. Snarere er det støttepersonell som rammes. Legene, tannlegene og andre i ansvarsposisjoner led i større grad av utmattelse på grunn av for stor arbeidsmengde. De som bare kjenner seg utmattet har ikke så stor risiko for å bli utbrent som de som i tillegg er umotiverte. En ny studie fra Karolinska insti28 > Fagbladet 10/2007 tuttet i Sverige har gjort dette noe overraskende funnet, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt. Må gå først Doktorand Ulla Peterson tror den økte sjansen for utbrenthet bunner i at støttepersonellet sitter langt fra der hvor avgjørelsene blir tatt. De sitter i tillegg ofte i utsatte posisjoner. Ved nedskjæringer er det vanligvis ansatte utenfor kjernevirksomheten som må gå først. Ansatte med liten innvirkning på egen arbeidssituasjon mister ofte interessen for jobben og kjenner seg umotiverte. Sjefen kan forebygge Studien viser at et godt arbeidsmiljø og en støttende og rettferdig sjef er faktorer som kan forebygge utbrenthet. Samt altså muligheten til å påvirke egne arbeidsoppgaver. Tekst: VEGARD VELLE fbaargang2007 fbseksjonKON