FOKUS nødhjelp fra Kommisjonen. Disse landene har et høyt antall personer som har gått ledige lenge, og en bedret arbeidsmarkedspolitikk med ekstra tiltak for denne gruppen er medisinen. NÅR PRISEN nok en gang er mindre strenge regler for å si opp arbeidere, da smaker medisinen straks mer bittert. Også Den europeiske faglige samorganisasjonen ETUC er bekymret over Kommisjonens fokus på enklere oppsigelsesregler, og er redd for at dette bare vil gjøre situasjonen verre for arbeidere i Europa. Arbeidsmarkedspolitikken er fortsatt et nasjonalt anliggende i EUs medlemsstater, derfor kan Kommisjonen bare foreslå prinsipper, og ikke direktiver. Like fullt er felles prinsipper politisk forpliktende, selv om måten det skal foregå på i praksis er overlatt til det enkelte land. På EUspråk omtales dette som den «åpne koordinasjons metode». Ved å presentere enkelte medlemslands arbeidsmarkedssystemer som «fyrtårn», vil Kommisjonen legge ytterligere press på de land som ikke fører noen god flexicurity-politikk. Et av disse fyrtårnene er Danmark, med sitt trepartssamarbeid som på flere områder kan likne det systemet vi kjenner her hjemme. På samme måte som her i landet, har styrken i den danske arbeidslivspolitikken vært at partene i arbeidslivet har hatt et stort medansvar både for å skape politikken og for å gjennomføre den. Det ser ut til at Kommisjonen lider av illusjoner om at det å «eksportere» den danske arbeidsmarkedsmodellen til land hvor fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner er nærmest ikkeeksisterende, vil føre til økt produktivitet og sysselsetting. Det kan også virke som om Kommisjonen mener at systemet med faste ansettelser ikke passer til dagens situasjon i verdens mange arbeidsmarkeder. Men det er ingen klar sammenheng mellom nivå for jobbsikkerhet og nivå for arbeidsløshet, og svakere oppsigelsesvern gir ikke automatisk flere arbeidsplasser. Det å minske sikkerheten for dem som er i arbeid, vil ikke øke jobbmulighetene til dem som står utenfor arbeidslivet. Å redusere beskyttelse for arbeidstakere vil øke ulikhetene i arbeidslivet, og det kan skape «outsidere» av dem som allerede er innenfor. Man risikerer også Illustrasjonsfoto: colourbox.com påvirkning av arbeidstakerens tillit, lojalitet og personlige investering i egen arbeidssituasjon, og på samme tid arbeidsgiverens vilje til å satse på skolering og kursing av egne ansatte. INNEN UTGANGEN av 2007 ønsker Kommisjonen at Det europeiske råd skal vedta disse felles prinsippene. La oss håpe at arbeidstakerorganisasjonene i Europa, kanskje også med hjelp fra norsk fagbevegelse, kan hjelpe dem med å rive ned illusjonene og sørge for gode prinsipper for flere enn oppsigelseslystne arbeidsgivere. Europa trenger ikke mindre strenge regler for oppsigelser, men økt fokus på å skape jobber, fulltidsarbeid for dem som ønsker det og gode rammevilkår og fremtidsperspektiver for bedriftene. Fagbladet 10/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonKON