NYTT På talefot Går til sak for heltid Fire ansatte ved Granvin sjukeheim i Bergen går til sak for å få faste heltidsstillinger. De fire ansatte har i praksis jobbet heltid i flere år. Men på papiret ser det annerledes ut: Bare rundt halvparten av arbeidstiden er avtalt gjennom arbeidskontrakt, skriver Bergens Tidende. – Ofte ringer de halv sju om morgenen og spør om vi kan komme på jobb. Hverdagen blir veldig uforutsigbar, og i perioder tærer det på. Man kan ikke planlegge verken legetimer eller andre gjøremål, samtidig vil man ikke si nei når man blir spurt om å jobbe. Vi trenger jo de vaktene vi kan få, sier Margrete Osa Hausnes til avisen. Osa Hausnes har en stilling på 55 prosent. 9. oktober møtte hun og tre kolleger i Hardanger tingrett for å prøve sin rett til heltidsstilling. Da Fagbladet gikk i trykken, var kjennelsen fortsatt ikke klar, men Roger Heimli, leder av Fagforbundet i Hordaland, sier til Fagbladet at han har tro på at de fire vil nå gjennom med sine krav. Tekst: SANDRA LILLEBØ I Vågå kommune er politikarane og fagrørsla samde om det meste, og dei møtes gjerne for å betre dei kommunale tenestene og arbeidstilhøva for dei tilsette. Før valet i haust utfordra Fagforbundet i Vågå alle partia på åtte punkter. Eitt av spørsmåla gjekk på heiltid, eitt anna på fordeling av politisk ansvar mellom administrasjonen og politikarane. Alle svara tyder på at dei fleste i Vågå er einige om det meste, men det er diverre ikkje alltid nok til å kome i mål. Ta makta tilbake – Me meiner politikarane har delegert frå seg for mykje makt, seier leiar i Fagforbundet i Vågå og hovudtillitsvald Anne Rønnaug Hølmo. Ho strekar under at korkje hennar eller andre fagforeiningar har noko problem med å samarbeide med administrasjonen. – Men det er politikarane som er valde til å styre kommunen, og då bør dei gjere det. Kan avgjere Ordførar i Vågå, Rune Øygard (Ap), er samd med Fagforbundet og vil ta opp dette i det nye kommunestyret. – Alle partia er einige om at det har gått for langt. Me må leggje strammara føringar når me gjer vedtak i kommunestyret. landet er samlet inn, skal landsstyret vedta forbundets overordnede krav i mars neste år. Ann-Mari Wold regner med at pensjon, og spesielt AFP, blir et viktig tema. Hun mener også at økonomien nå er slik at det absolutt er rom for lønnstillegg i offentlig sektor. SAMARBEID: – Me er heldige som har ein så god samarbeidspartnar i ordførar Rune Øygard, seier hovudtillitsvald Anne Rønnaug. Som eit døme på korleis politikarane kan utvide den politiske makta si, nemner han nett heiltid. Alle partia seier seg samd i til dømes arbeidet for heiltid, men det har til no vore vanskeleg å få bukt med den ufriviljuge deltida. – I staden for å seie at me ikkje vil ha småstillingar, kan me vedta at det ikkje skal opprettast nokon stilling mindre enn 50 prosent, seier Øygard. God kontakt Samarbeidet mellom politikarane og fagforeiningane i Vågå er delvis formalisert gjennom at hovudtillitsvalde jamleg treffer politikarane i administrasjonsutvalet. I tillegg arrangerer Fagforbundet politiske medlemsmøte to gonger i året. Her kjem leiarane for alle dei politiske partia. – Dei tilsette kjem gjerne inn til meg om noko ikkje er greitt. Og det er viktig med ein god dialog, for gode tenester er avhengig av at dei tilsette smiler og er engasjerte, seier ordførar Rune Øygard. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN PåEgneHjul Kaskofritt billån • Lån fra 40.000 til 100.000 kroner • Nedbetaling inntil 5 år • Forutsetter Billån Ekstra som er en betalingsforsikring som gir ekstra trygghet om noe skulle inntreffe Vil du ha mer info eller et konkret tilbud? Se www.lofavor.no Ann-Mari Wold til Fagbladet. På forhånd er forbundets debatthefte om tariffoppgjøret delt ut, og Wold håper at det blir brukt i fagforeningene og på arbeidsplassene. – Det er nå medlemmene har anledning til å si hva de mener. Bruk den muligheten dere har fått, oppfordrer hun. Etter at kravene fra alle deler av Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 10/2007 > 5 BENNETT AS fbaargang2007 fbseksjonSAM