BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGULL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKEPLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 10/2007 Forbigått på jobben SPØRSMÅL: Jeg har jobbet i forskjellige vikariat på sykehjem i 3,5 år. Jeg har hatt et fast vikariat i 2,5 år på natt i 89 prosent stilling. Da jeg gikk ut i fødselspermisjon, fikk en annen person den stillingen fast. Vi begynte å jobbe den samme måneden og året, men hun var bare timevikar og jobbet sammenlagt omtrent to måneder i året mens jeg jobbet nesten 100 prosent. Stillingen jeg gikk i og som hun fikk, ble aldri utlyst. Ikke en gang internt. Er dette lov? Har hun større krav på den stillingen enn meg? Alle på jobben har trodd at hun har gått i vikariat under min permisjon. Mange har reagert og blitt sinte for at stillingen ikke ble utlyst ettersom flere var interessert i den. Småbarnsmor SVAR: Spørsmålet du stiller er ikke enkelt å besvare helt presist, selv om det er en praktisk og en ikke helt uvanlig situasjon. Et spørsmål jeg stiller meg, er hva et «fast vikariat» er for noe. I følge arbeidsmiljølovens § 14-9, skal arbeidstaker ansettes fast, med mindre det er gitt spesiell adgang til noe annet i loven. Et slikt tilfelle er for vikariater. Et vikariat er i følge loven «arbeid i stedet for en annen eller andre». I utgangspunktet er det da slik at det er tillatt å ansette noen midlertidig i et vikariat. Dersom «fast vikariat» betyr at du gikk inn i en vikarkontrakt for en person som var borte i 2,5 år, så er vikariatet isolert sett lovlig. Dersom situasjonen i virksomheten for øvrig – med totalt forbruk av vikarer, timevikarer og andre midlertidige tilsettinger – tilsier at sykehjemmet burde øke grunnstaben, kan det innebære at du ville hatt krav på en fast ansettelse. Jeg har ikke tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til det spørsmålet, men dersom du skulle vært fast ansatt, så kan ikke arbeidsgiveren din ansette noen andre mens du er i fødselspermisjon. Spørsmålet om hvem, av flere, som har rett til en stilling når den blir lyst ut, er et annet spørsmål. Dersom ingen av dere i utgangspunktet var å betrakte som fast ansatte, er regelen at den som er best kvalifi- sert, vurdert ut fra kompetanse og skikkethet, skal tilsettes. Dette fremkom- mer av de fleste aktuelle tariffavtaler, og også av ulov- festet rett i offentlig sektor. Spørsmålet om hva som skal til for å overprøve en slik kvalifikasjonsvurdering, er ikke helt enkelt, men et avvik på et par år i erfaring er ikke i seg selv en avgjørende forskjell mellom ansatte i tilsettingssituasjonen. Kjetil Edvardsen, advokat Fagforbundet Studentforsikring SPØRSMÅL: Eldstesønnen vår på 19 år har flyttet hjemmefra for å studere. Det jeg lurer på er om innboet hans på hybelen er dekket av min innboforsikring eller om han trenger en egen forsikring? ring. Din kollektive hjemforsikring gjelder også innboet på hybelen hans. Forsikringen dekker barn som på grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller liknende bor utenfor hjemmet, så fremt de ikke har meldt adresseendring til folkeregistret. Barns innbo er uansett medforsikret fram til de fyller 20 år. Også hvis de fortsetter å bo hjemme etter fylte 20 år er de dekket av forsikringen. Det er først når barnet har fylt 20 år, flytter og melder adresseforandring at det trenger egen forsikring. Magne Gundersen, SpareBank1 Far SVAR: Nei, sønnen din trenger ikke en egen forsik- fbaargang2007 fbseksjonSAM