SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Udemokratisk Oslo Sporveiers Arbeiderforening er skeptisk til at kollektivtrafikken i StorOslo skal organiseres som et aksjeselskap uten folkevalgt kontroll. 29 > Kan jobben sin Renholderne i Moss vil bli sett og hørt. Det er de som kan sin egen arbeidsplass. Derfor kom modellkommuneprosjektet som bestilt. 30 > Flexicurity EU-kommisjonen foreslår felles prinsipper for flexicurity i arbeidslivet – fleksibilitet og sikkerhet. Skepsisen er stor fra tillitsvalgte. 36 > FRA BIL TIL BANE: Regjeringen ønsker at bompenger skal bidra til å finansiere kollektivtilbudet. Vil ha veiprising og bompenger Varsler økt korrupsjon Flere ledere tror korrupsjonsnivået vil øke de neste tre årene, framfor å reduseres, viser en undersøkelse fra KS. Samtidig er det kun 0,3 prosent av ledere i norske kommuner som sier de selv er bestukket. Andelen som er forsøkt påvirket på andre måter – i form av turer, bespisning og gaver – utgjør åtte prosent. Fristende 1760 ledere i offentlig sektor har deltatt i undersøkelsen utført av TNS Gallup, på oppdrag fra KS. Utgangspunktet for rapporten «Etikk og leverandører – hvordan reagerer kommunene?» var å se hvordan kommunene svarer på ulike former for påvirkning fra leverandører. Undersøkelsen viser at det særlig er i it-bransjen og bygge- og anleggsbransjen at fristelsen for å begå misligheter er til stede. Mange skyr tiltak – Vi må være aktive og tydelige på hvor, når og hva som er akseptabelt å motta, sier administrerende direktør i KS, Olav Ulleren. Rundt halvparten av de spurte mener kommunen arbeider effektivt i kampen mot korrupsjon. Men bare en tredel har iverksatt spesielle tiltak det siste året. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 10/2007 > 27 Statens vegvesen mener at rushtidsavgift og bompenger bør kunne kreves inn samtidig i det samme området. Samferdselsdepartementet har nå et forslag om å bruke bompenger til drift av kollektivtrafikk ute på høring. Veidirektør Kjell S. Bjørvig mener dette er positivt, men er uenig i forslaget om at rushtidsavgift og bompengefinansiering ikke skal kunne brukes samtidig. Bekymret I sin høringsuttalelse er LO positive til tiltak som kan styrke kollektivtrafikken, spesielt i de store byområdene. Ifølge LO vil en slik satsing være avgjørende for å redusere klimagassutslippene. Samtidig er LO bekymret over en utvikling der bompenger utgjør en stadig større del av veifinansieringen. LO mener det er svært betenkelig at bompenger erstatter statlige bevilgninger framfor å være et supplement. LO forventer at regjeringen følger opp med økte bevilgninger til kollektivtrafikken, slik Soria Moria-erklæringen legger opp til. Ikke driftstilskudd Statens vegvesen mener lovforslaget fra departementet reiser en del spørsmål som krever ytterligere utredning. Blant annet ønsker vegvesenet at departementet er tydeligere på at adgangen til å bruke bompenger til kollektivtrafikk bare skal gjelde de største byene. Vegvesenet mener også at bompenger ikke skal kunne brukes til rene driftstilskudd for kollektivtrafikken, og at departementet bør gi føringer for hvilke typer driftstiltak som kan finansieres gjennom bompenger. Det bør ikke aksepteres at hundre prosent av nettoinntektene fra veiprising blir brukt til driftstiltak for kollektivtrafikk, skriver vegvesenet. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2007 fbseksjonSAM