AKTUELT Håpet som brast Systemet lekker Etter tips fra pasientombudet i Vestfold skal Datatilsynet kontrollere Sykehuset i Vestfolds rutiner rundt journalbehandling. Sykehuset innrømmer selv at journalbehandlingen ikke er god nok slik den er i dag. – Vi er ikke fornøyd og har jobbet lenge for å få til endringer, sier fagdirektør ved sykehuset, Halvdan Aas, til NRK. Aass håper nå at Datatilsynets gjennomgang vil avsløre manglene ved systemet. En av kontrollørene er overingeniør Helge Veum i Datatilsynet. – Sykehuset har ikke fått på plass et godt nok journalsystem, og for mange personer har tilgang på informasjon om pasientene. Det betyr at uvedkommende kan skaffe seg pasientinformasjon, sier han. VeV Stortingets utdanningskomité finner ikke penger til å finansiere videreutdanning for fagskoleelever innen helse og sosial. Fagskoleloven slår fast at videregående utdanning på fagskole skal godkjennes av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i Nokut-godkjent utdanning. Hver elev ville da få et tilskudd på 50.000 kroner. – Vi vant ikke gehør i komiteen, kan Wenche Skorbakk konstatere. Skorbakk, som er rådgiver i Fagforbundets Seksjon helse og sosial og nestleder i NUFHS, er svært skuffet utdanningen). Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget vil likevel ikke sørge for finansiering av fagskoleutdanningen på de kvinnedominerte linjene. Nedslående GÅR VIDERE: – Vi må gå videre til andre komiteer, mener nestleder i NHUFS, Wenche Skorbakk. over at finansieringen av fagutdanningen innen helse- og sosialfag ikke er lagt inn i neste års budsjett, og at heller ikke komiteen går inn for det. Tilbakeskritt – Dette var virkelig nedslående. I år har fylkesmennene hatt 25 millioner kroner til rådighet for å støtte de som ønsker å ta en fagutdan- kerne er enige med NUFHS. – Men det hjelper ikke når de ikke viser vilje til å finne midler, sier hun. Representantene for NUFHS argumenterte blant annet med likestilling for å påvirke politikerne. – Men de godtar altså at mens de som velger tradisjonelle guttefag, får 266 millioner kroner i støtte, får elever på de tradisjonelle jentefagene ingenting. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN NUFHS (Nasjonalt utvalg for fagskole i helse og sosial) møtte nylig stortingskomiteen for å be om totalt 100 millioner kroner i 2008 til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Midlene skulle omfatte 2000 elever som tok en ning innen helse og sosial. Neste år får de ingenting. Komiteen viser bare til at regionsreformen skal behandles neste vår. Skorbakk opplyser at alle politi- – Stopp import av helsearbeidere fra fattige land Gerd Kristiansen mener den internasjonale arbeiderbevgelsen må sette en stopper for import av helsearbeidere fra fattige til rike land. – For oss i Vesten handler dette om å oprettholde kvaliteten på helsetjenestene. I seg selv er dette viktig nok. Men når vi vet at dette er et spørsmål om liv og død i andre deler av verden, må vi finne andre måter å opprettholde høy kvalitet på helsetjenestene i vestlige land, sa Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen på verdenskongressen til Iska (Internasjonalen for stats- og kommunalt ansatte) i oktober. – Arbeiderbevegelsen kan ikke sitte stille og se på at forskjellene på helsetjenestene øker. Vi trenger internasjonale spilleregler for å forhindre aggressiv rekruttering av helsepersonell fra fattige til rike land. Det blir en viktig utfordring å forhindre at den vestlige verden kommer til å tappe kompetanse fra land som trenger den selv. Bare på denne måten kan vi skape en solidarisk og god utvikling i hele verden, sa Kristiansen. Kristiansen viste til den norske regjeringens initiativ om å forby import av helsearbeidere til Norge. – Som første land i verden har regjeringen begynt arbeidet med å forby norske helseinstitusjoner å hente utdannet helsepersonell fra den tredje verden. Tekst: GEIRMUND JOR Fagbladet 11/2007 > 29 Foto: Kari-Sofie Jenssen Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL