> AMALGAMSAKEN • Omkring 10.000 kvinner jobbet som tannlegeassistenter mellom 1960 og 1990. Det er særlig kvinner som jobbet mye med kobberamalgam i lokaler der det også var mye søl med kvikksølv, som rapporterer om kroniske lidelser. • Mange av disse kvinnene har verken hatt økonomi eller krefter til å kjøre saken for retten. Hittil er alle saker om erstatning i trygdesystemet avslått. En sak har vært behandlet i lagmannsretten, men kvinnen tapte. • LO ba i 1987 Arbeidstilsynet om å endre nivået for akseptabel eksponering i samsvar med endringer som ble vedtatt i Sverige. Det ble ikke fulgt opp. • 1. november ble sluttrapporten fra St. Olavs Hospital i Trondheim om skadevirkninger av amalgam lagt fram. Dersom den bekrefter sammenhengen mellom kvikksølveksponering og senskader, forventer Fagforbundet at kvinnene som har fått varige skader, gis erstatning. • Håpet er at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil endre mening og be trygden ved Nav å godta eksponering for kvikksølv som yrkesskade. • Hvis Nav opprettholder sitt avslag i Mortensens sak, anker Fagforbundet den til Trygderetten. Trygderetten vil kanskje kreve enda flere spesialisterklæringer, som kan ta tid å innhente på grunn av lang ventetid ved sykehusene. I verste fall kan det gå to år før Mortensen får den endelige kjennelsen fra Trygderetten – og før saken kan stevnes for Lagmannsretten. Er hun heldig, kommer saken opp i de ordinære domstolene i løpet av 12 måneder. Til sammen kan prosessen da ta tre år. hver halve time størsteparten av dagen i mange år. I tillegg knadde hun det vanlige sølvamalgamet med 50 prosent kvikksølv resten av arbeidsdagen. Hun arbeidet også med andre farlige stoffer når hun rengjorde instrumenter og framkalte røntgenbilder. Ingen yrkesskade På tross av rapporter fra utlandet og etter hvert også fra norsk forskning RETTSHJELP: Nå har Fagforbundet tatt tak i Mortensens sak, og er beredt til å kjøre den hele veien i rettssystemet. som bekrefter at hennes kroniske plager er forenlige med senskader etter kvikksølvforgiftning, så er de ikke godkjent som yrkesskade. Sissel Mortensen har nylig fått avslag fra trygdeetaten Nav om å få sine helseskader godkjent. Hun har vært gjennom massevis av tester og undersøkelser, som bekrefter at det finnes spor etter kvikksølvet hun ble utsatt for fra 1967 fram til 1990-tallet. Men Nav godtar likevel ikke senskadene som yrkesskade. Hittil har alle tannlegeassistenter fått avslag på søknader om erstatning. Nå har Fagforbundet overtatt hennes sak og ansvaret for å anke den videre i systemet, først til trygderetten og så eventuelt videre i rettssystemet. Mortensens sak har begynt den lange veien som forhåpentligvis fører til at tannlegeassistenter som ble utsatt for skadelige doser kvikksølv, kan få yrkesskadeerstatning. Følg saken på fagbladet.no Kvinnenes løsemiddelsak Amalgamsaken kalles også for kvinnenes løsemiddelsak. På 1980-tallet ble det påvist at mange menn som var utsatt for løsemidler fikk alvorlige senskader. Etter en lang kamp ble disse godkjent som yrkesskader. – Selv om mange tannlegeassistenter i årevis har meldt om kroniske skader, så har ikke kvinnene blitt trodd. Det er heller ikke så mange som har hatt helse eller orket tanken på å kjempe fram saken. Akkurat som med løsemiddelskadene, så går disse plagene på selvfølelsen løs, og man skal være sterk for å stå fram, forteller rådgiver Vibeke Bråten i Fagforbundet. – Og forskningen viser at på samme måte som med løsemidler og røyking, er risikoen påvist, men ikke alle blir syke. 200 saker Fagforbundet har fått inn nærmere 200 liknende saker, og er forberedt på at enda flere medlemmer trenger hjelp. Det er stor variasjon mellom tannlegekontorene, og derfor blir det krevende å dokumentere arbeidsrutiner, -lokaler og eksponeringen for kvikksølvet. – Det er en sak med mange utfordringer. Kan det være slik at et akseptabelt kvikksølvnivå for menn, er skadelig for kvinner som veier mindre, undrer Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby som er beredt til å kjøre Mortensens sak hele veien i rettssystemet. 32 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL