ombud opprette et slikt ombud, sendes det et tydelig signal om at en ønsker at ansatte skal varsle om kritikkverdige forhold, sier Johnsen til Bergens Tidende. – Jeg tror det blir enklere når en har et ombud å henvende seg til, spesielt for dem som ikke ønsker eller føler seg trygge nok til å si fra om kritikkverdige forhold til ledelsen, tillitsvalgte eller verneombud, sier Johnsen. Også Haukeland-direktør Stener Kvinnsland er glad for at Helse Bergen skal få landets første varslingsombud i sykehussektoren. – I en så stor organisasjon vil det alltid finnes tilfeller der folk føler at det er vanskelig å komme gjennom med kritikk. Det skal være trygt for alle ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i Helse Bergen, sier Kvinnsland. Også Ullevål sykehus har planer om å opprette et varslerombud, men Helse Bergen er først ute. bygging er den viktigste delen av jobben. –Varslerombudet skal sikre at ansatte kan varsle om kritikkverdige sider ved organisasjonen, for eksempel straffbare, ulovlige eller uetiske forhold. Den ansatte skal på en lojal måte kunne varsle om kritikkverdige forhold, uten frykt for represalier, påpeker Tvedt. Aldri forsiktig nok Ifølge den nye arbeidsmiljøloven har arbeidstakeren rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Loven sier videre at gjengjeldelse er forbudt. Ove Tvedt er fra før hovedvernombud i Kvinnherad kommune. Jobben som varslerombud kan han bruke opptil femti prosent av tiden sin på. –Du kan aldri være forsiktig nok. Det var min første leksjon. Når en varsler snakker til meg, går jeg videre med saken under løfte om full diskresjon. Varsleren skal ikke bli røpet. På personalsamlinger spør folk om hvordan de kan være sikre på at de vil forbli anonyme dersom de varsler. – Folk må stole på at jeg ikke røper dem. Det handler om tillit. Etter et besøk på en arbeidsplass kan det ta lang tid før varsleren tar mot til seg og oppsøker meg. En varsler trengte et helt år på å bestemme seg. Vedkommende fryktet det kunne få konsekvenser for stillingen. Oppsøker sjefen Tvedt går til nivået over den det blir varslet mot. Gjelder varselet en ansatt, går han til virksomhetslederen. Er varselet rettet mot virksomhetslederen, går han til rådmannen. Er det rådmannen som faller under mistanke, går Tvedt til ordføreren. Og er det ordføreren som blir ankla- get, går varslerombudet til media. > Fagbladet 11/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL