SEKSJONSLEDER Likestilling på fagskolene Da kvinnedominerte yrker fikk innpass på fagskolene, fikk de ikke samme finansieringsordning som de mannsdominerte yrkene. – Fremdeles er det slik at mannsdominerte fagskoleplasser blir subsidiert, mens de som velger en kvinnedominert utdanning selv må betale for utdanningen, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i Seksjon helse og sosial (SHS). Stadig flere medlemmer Medlemstallet i Fagforbundet stiger jevnt og trutt. I oktober hadde forbundet 293.817 medlemmer, noe som er ny rekord. Også ute i organisasjonen passeres viktige milepæler. Både Rogaland og Nordland har nå passert 20.000 medlemmer, og dette er markert på behørig vis i begge fylker. I Rogaland ble Janne Hansen fra Forsand medlem nummer 20.000, – Nå er det virkelig på tide at denne forskjellen blir opphevet. Det fins ikke et menneske som vil forsvare denne helt opplagte urettferdigheten. Likevel har vi hvert år blitt overrasket over at verken denne eller foregående regjeringer har lagt inn et forslag i statsbudsjettet for å rette opp ulikheten, sier seksjonslederen. KES NR. 20.000 I ROGALAND: Janne Hansen sammen med lederen i Fagforbundet Strand-Forsand, Anita Solland Wiik (t.v.). og i Nordland ble Rose Mari Martinsen medlem nummer 20.000. PF Læreplasser på sjukehus SHS krever at sjukehusene nå kommer på banen, og at alle helseforetak oppretter læreplasser for helsefagarbeidere. – En del sjukehus har allerede gjort et godt stykke arbeid, men det er fremdeles mange som fungerer som en flaskehals for den nye utdanninga, sier leder i SHS, Kjellfrid T. Blakstad. SHS har bedt om et møte med Sylvia Brustad om saken, og forventer at statsråden som øverste leder for helseforetakene sørger for tilstrekkelig mange læreplasser neste år.    KES Rett til fravær av vold og makt Likestillingsutvalget i Fagforbundet Vestfold arrangerer 11. desember et kurs om retten til fravær av vold og makt. Kurset er beregnet på alle, men er spesielt tilpasset tillitsvalgte. Innledere er Anne Rygh Pedersen fra Justisdepartementet og politimester Marie Benedicte Bjørnland ved Vestfold politidistrikt. Også psykologer fra Alternativ til vold deltar. Seminaret er gratis for medlemmer av Fagforbundet Vestfold.    PF Sjarmen som våpen Fagforbundet Oslo arrangerer et kurs om vold 11. desember. Kurset har tema «Sjarmen som våpen» og handler om kommunikasjon og konflikthåndtering. Det er spesielt beregnet på yrkesgrupper som kan bli utsatt for trusler og vold på arbeidsplassen. Kurset har forelesere fra Politihøgskolen i Oslo.    PF Ambulanse er foretakenes ansvar Nå må regjeringen sikre at ambulansetjenesten blir en del av kjernevirksomheten i spesialisthelsetjenesten i alle foretakene. Dette handler om vilje til styring av helseforetakene. Sylvia Brustad må gripe inn og sikre befolkningen i Midt-Norge en ambulansetjeneste med god kvalitet. Til nå har regjeringen overlatt dette til de regionale helseforetakene selv. Resultatet er tydelig. Mens man i Nord-Norge rydder opp og får ambulansetjenesten inn som en del av den helhetlige helsepolitikken ved at foretakene selv overtar ansvaret, har Helse Midt-Norge gått motsatt vei. Her hersker privatisering og anbud. Det har utløst konflikter, ansatte tilbys dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de har hatt. Konfliktnivået er skyhøyt. Ingen vinner i dette uverdige spillet. KJELLFRID T. BLAKSTAD «Arbeidsgiver skal sikre kvaliteten på tjenestetilbudet. Derfor må det offentlige drive akuttmottak og ambulanse i egen regi.» Regjeringa har sagt at den vil fremme offentlige helseløsninger framfor private gjennom oppdragsdokumentet til helsefore- takene. Da burde det være en selvfølge at dette blir praksis i helsepolitikken, også i forhold til ambulansetjenesten, men slik er det ikke. Her viser regjeringen manglende vilje til å styre. Ambulansetjenesten er en vesentlig del av sjukehusenes samlede tilbud til befolkningen. Det er merkelig at dette området mangler en nasjonal politikk. Ambulansetjenesten er en kjernevirksomhet i spesialisthelsetjenesten, på linje med akuttmottakene på sjukehusene. Den type virksomhet egner seg ikke for privatisering. Arbeidsgiver skal sikre kvaliteten på tjenestetilbudet. Derfor må det offentlige drive akuttmottak og ambulanse i egen regi. Da sikres kommunikasjon og koordinering mellom sentral og ambulanse. Det gir de beste mulighetene i forhold til kvalitet og responstid. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for å sikre rekruttering av nok kompetent personell. Det er vanskelig, for ikke å si umulig å ta vare på kompetanse over tid når tjenesten settes ut på anbud hvert fjerde år. En langsiktig rekrutteringspolitikk og kompetansebygging kan kun sikres gjennom at ambulansetjenesten er underlagt det offentlige som arbeidsgiver, og at samfunnet tar sitt ansvar. 46 > Fagbladet 11/2007 Foto: Fagforbundet Rogaland fbaargang2007 fbseksjonHEL