AKTUELT Tenker nytt om fagutdanning Store utfordringer i kampen om arbeidskraften må vi møte utdanningspolitisk. Det sier Rolf Jørn Karslen, nybakt leder i det regjeringsoppnevnte utvalget for fag- og yrkesopplæring. Utvalget skal analysere endringene i arbeidsmarkedet i årene framover, og hvordan en best kan møte utfordringene i fag- og yrkesopplæringen. Utvalget skal også foreslå tiltak knyttet til framtidig kompetansebehov og rekruttering til offentlig tjenesteyting, innbefattet helse og omsorg. – Her har Fagforbundet en viktig rolle å spille inn til oss, sier Karlsen som håper på et godt samarbeid framover. Han innledet på Seksjon kirke, kultur og oppveksts faglige høstkonferanse på Gardermoen nylig, og framholdt forskning, utdanning og nyskaping som viktige svar på globale utfordringer. Sikre kompetanse – Minoriteter står i større grad enn andre utenfor arbeidslivet. Det er derfor viktig at Norge utvikler effektive godkjenningssystemer for real- og formalkompetansen til våre nye landsmenn, sier Rolf Jørn Karlsen til Fagbladet Utvalget skal ta grep for å hindre frafall fra videregående skole, vurdere tiltak for å skaffe flere læreplasser, og legge til rette for at folk kan oppdatere sin kompetanse i forhold til utviklingen og økte miljøkrav. Lære hele livet – Det er viktig at vi forbereder arbeidstakerne på økte omstillinger for å unngå at de må gå veien om arbeidsløshet. Derfor må vi hele tiden tenke livslang læring og oppgradering av kompetanse, sier Karlsen, og peker på at dette bare blir viktigere ettersom arbeidsstokken blir stadig eldre. – Dette forsterker også behovet for at etter- og videreutdanningsreformen (EVU) kommer på plass, understreker utvalgslederen. Å sikre en yrkesrettet videreutdanning ut over fagbrevet er en grunnforutsetning for å sikre likeverd mellom allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning, mener Karslen. – Fagskolene kan være et viktig element i å realisere yrkesrettet videreutdanning, og oppnå likeverd med akademiske fag. Vi skal se på overganger til høyere utdanning, og her er fagskolene en del av bildet, sier Karlsen. Forskjellsbehandling Et dilemma er at videreutdanning slik en har på teknisk fagskolenivå, ikke finnes for hele bredden av fag- og yrkesopplæring. – Fagskolenivået er viktig å følge opp, men er politisk underkommunisert som verdi i utdanningssystemet, sier Rolf Jørn Karlsen. Han har også merket seg kjønnsbasert NYBAKT LEDER: Rolf Jørn Karslen. forskjellsbehandling i fagutdanningen. – Jeg konstaterer at det ikke er likeverdig finansieringsgrunnlag når det gjelder «guttefag» på teknisk fagskole i forhold til «jentefag» innenfor helse og omsorg. I et likeverds- og likestillingsperspektiv er det problematisk, sier Rolf Jørn Karlsen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Arbeidsmiljøundersøkelse Alle ansatte innenfor KA-området (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) vil motta spørsmål om å delta i en undersøkelse om arbeidsmiljø. Dette gjelder ansatte med fellesråd eller menighetsråd som arbeidsgiver. Undersøkelsen er anonym og gjennomføres ved at hver ansatt får eget passord og kan svare på spørsmål ved å logge seg inn på et spørreskjema som ligger på internett.    MoS KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 28 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR