FOKUS med makt. Den som er i en maktposisjon kan bruke makten til å oppnå en seksuell relasjon. ARBEIDSPLASSEN er blitt en arena hvor mange mennesker treffes, og hvor det dannes intime og tette bånd. Makt er i praksis vanskelig å definere når parter er i tette relasjonelle bånd. Det må i disse tilfeller skilles mellom makt som er knyttet til arbeidsplassen, og makt knyttet til parforholdet. Det å være i en dårlig relasjon er ikke det samme som å bli seksuelt trakassert selv om kjæresten jobber på samme arbeidsplass. Dette gjelder også dersom den ene har mer makt enn den andre i det organisatoriske hierarkiet. Dersom den ene imidlertid blir utsatt for særbehandling i form av avansement, lønn, opplæring, oppsigelse, trakassering, tap av muligheter, neglisjering fordi vedkommende er i denne relasjonen, eller har avsluttet forholdet, kan maktforholdet slå ut i seksuelt trakasserende atferd. Avslutning av relasjoner på arbeidsplassen kan føre til konflikter. I slike tilfeller er det viktig å skille mellom hva som faller innenfor og utenfor bedriftens ansvarsområde. Bedriften er ansvarlig for den enkelte arbeidstaker. Den må opptre separat overfor individene, og ikke ta hensyn til relasjonen som sådan. Det stiller seg derimot annerledes dersom den ene part etter avslutning av relasjonen begynner å trakassere den andre på arbeidsplassen. Trakassering i denne forbindelse kan for eksempel være at det settes ut rykter om den andre part til kolleger. DET ER IKKE FORBUDT å innlede et forhold til en kollega. Det fins heller ikke noe forbud mot å inneha mer makt enn andre. Dersom den ene parten er avvisende, mens den andre øver press, er forholdet ikke lenger gjensidig. Det vil imidlertid ofte være ubalanse i kontaktfrekvens og dynamikk i innledende fase av relasjoner, så det å vurdere hva som er overtredelse av grenser er vanskelig. Det foreligger som regel aldri en relasjon over lang tid uten at det er en viss grad av gjensidighet. Gjensidigheten er ikke nødvendigvis fysisk eller synlig for andre. Etablering av frykt er et eksempel på dette. Dersom en person har skremt en annen i så stor grad at enhver assosiasjon til denne personen vil vekke frykt hos den andre, er de relasjonelle og psykiske prosesser selvgående. Dersom den ene parten har formell makt over den andre i form av å være leder, kan dette oppfattes som uheldig av de som står utenfor relasjonen. Det er som oftest ikke gode følelser overfor medmennesker som er problematisk, men eventuell maktbruk som følge av følelsesmessige bindinger. Flørt og ønsket oppmerksomhet mellom mennesker som innebærer bekreftelse, krever gjensidighet. Dersom det utvikles kultur på arbeidsplassen hvor bekreftelse på en selv som seksuelt vesen er sentral i forbindelse med utøvelse av makt eller ledelse, er dette et faresignal. Fagbladet 11/2007 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR