SEKSJONSLEDER Faglig oktoberkonferanse Seksjonsfylkeslederne og det sentrale seksjonsstyret møtte hverandre 16.–17. oktober på Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) sin oktoberkonferanse på Gardermoen. Der innledet blant annet Rolf Jørn Karlsen om Fag- og yrkesopplæring i framtida; Sofie Normann om læring av praksis; og Bente Møller om Mangfoldsåret 2008. Andre dag var viet kirkevergegruppens arbeid, arbeidsgiverordning, kirkeskolen og arbeidsmiljø innenfor KA-området og på kirkegården. SFO som en del av helhetlig skoledag ble også diskutert.    MoS Fagforbundet markerte seg Norsk kulturforum (Noku) arrangerte landskonferanse i Arendal 19.–21. september. Fagforbundet har mange medlemmer i Noku, og på konferansen deltok Jon Kristian Øvrebø, Kari Bjørklie, Signe Solhaug og tillitsvalgte fra SKKO Aust-Agder og Arendal. Kulturloven og forskning innen kulturområdet var sentrale tema. Statssekretær Randi Øverland foredro om kulturloven som politisk ansvar. Hun understreket at kulturloven kunne være med på å utvikle et likeverdig samfunn ved at kultur får økt status. Her har både kommunene, fylkeskommunene og staten et ansvar. Ifølge rådgiver Signe Solhaug blir det viktig for Fagforbundet å følge med i hva som skjer innen forskningsmiljøene. Når forskning innen kultur blir et mer sentralt tema, synliggjøres kultur mer, sier hun. MW Nye brosjyrer En ny løpeseddel «Kultur for alle – Fagforbundet og kulturloven» er laget. Ny versjon av «Kirken og en sterk offentlig sektor» foreligger, og flere av seksjonens enklere materiell er oppdatert. Arbeidsgruppa som utarbeider arbeidsmiljøhefte for kirkegårdsarbeid, er i ferd med å legge siste hånd på dette. For å se på, bestille eller laste ned løpesedler/brosjyrer, slå opp på Yrkesfaglige brosjyrer (i menyen til venstre på SKKOs hjemmeside). Formål for framtida SKKO arbeider med Fagforbundets høringsuttalelse om formålsparagrafene i barnehage og skole. Fagforbundet mener blant annet at SFO også bør defineres inn i formålsparagrafen. Tilpasset opplæring bør også få en mer sentral plass. At lærlingbegrepet og opplæring i bedrift har kommet med, er Fagforbundet fornøyd med.    MW MW Presteforeningen trakk seg På et møte 24. september valgte Presteforeningen å trekke seg fra utvalgsarbeidet om arbeidsgiveransvar i en framtidig kirke, framtidig organisering av arbeidsgiveransvar, eller FOA-utvalget. Fagforbundets representant i utvalget, Trygve Natvig, beklager at Presteforeningen har valgt å trekke seg fra et så viktig arbeid, og understreker at utvalget prøver å bli enige om premisser og forslag.    MW Kirketjenerskolen II Utdanningstilbudet er godt i gang både i Stavanger og Bodø. Neste år skal ansatte i Borg og Oslo få tilbud om trinn to av kirketjenerskolen.    MW Subsidiert ulikhet Fagskolene har til enhver tid omkring 4500 studenter. Mange av disse er voksne mennesker med høy realkompetanse. De tar en yrkesrettet utdanning som arbeidslivet har behov for. Ikke minst på grunn av behovet for hender i omsorgsyrkene, er fagskolesystemet et helt nødvendig supplement til annen utdanning. Men det er en vesentlig bit som mangler for at dette skal være et godt bilde: finansieringen. Fagskolene innen de tekniske fagene får statlig tilskudd, og studentene trenger derfor ikke å betale for utdanningen. Samtidig er fagskolene innen METTE HENRIKSEN AAS «Fagforbundet gratulerer de nye ministrene, og krever at de gir kvinner mulighet til å skaffe seg utdanning gjennom fagskolen på lik linje med menn.» helse- og sosialfag basert på egenbetaling. Hvorfor denne forskjellen? Er det tilfeldig at 95 prosent av de drøyt 1000 studentene som fullførte teknisk fagskole i 2006 var menn, mens kvinnene er i klart flertall på helsefag? Neppe! Dette er en forskjellsbehandling som verken vi eller den rødgrønne regjeringa kan leve med. Det er diskriminering av kvinnedominerte yrker, av kvinner og menn som jobber i disse yrkene, av unge som ønsker ei framtid der og av kompetente arbeidstakere som vil kvalifisere seg. Vi har utfordret regjeringa til å ordne opp flere ganger. Forrige korsvei var da loven om fagskoleutdanning ble vedtatt. Da krevde forbundets landsstyre at kvinner skulle få mulighet til å skaffe seg utdanning gjennom fagskolen, på lik linje med menn. Det er skuffende at heller ikke dette statsbudsjettet har fått plass til statsstøtte til fagskoletilbudet i de kvinnedominerte fagene. Men det er ikke for seint. Når studentene synes det blir for dyrt å ta helsefag, blir det vanskelig for regjeringa å nå Soria Moria-målet om 6000 nye fagutdannede. Dette er alvorlig nok. Men den grove skeivfordelinga mellom kjønnene er verre, både for kunnskapsministrene og barne- og likestillingsministeren. Med våre gratulasjoner til de tre nye ministrene følger derfor en klar beskjed: Sett av de nødvendige midlene til å få slutt på en urettferdig ordning! 38 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR