NYTT Stopp Bauer-skolene Avviser ny ordning Skal LO støtte forslaget til ny yrkesskadeordning, må det legges inn dekning for belastningslidelser. LO krever også utredning om slitasjeskader. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå at yrkesskadeytelsene i folketrygden oppheves, og at det opprettes en egen arbeidsskadeenhet som avgjør om det foreligger en yrkesskade eller yrkessykdom. Departementets forslag til forenkling tilfredsstiller ikke LO som underkjenner forslaget i sin høringsuttalelse. LO forutsetter at det allerede ved omleggingen legges inn dekning for belastningslidelser – slik som i Danmark og Sverige. Det må også settes i gang en utredning om slitasjeskader som grunnlag for et lovforslag. LO kan ikke akseptere at forvaltningslovens strenge innsynsrett skal gjelde for en ny yrkesskadeordning. Videre er LO skeptisk til å la forsikringsselskapene få en sentral rolle i forberedende saksbehandling. Denne oppgaven bør ivaretas av trygdemyndighetene. I forslaget berøres ikke hvem som skal foreta utmålingen av erstatningen. LO mener det bør skje hos arbeidsskadeenheten. Departementet tror en omorganisering vil redusere skadelidtes behov for juridisk bistand. LO aksepterer derimot ikke at omleggingen gir innskrenkninger i skadelidtes rettssikkerhet. Tekst: NINA SANDÅS/LO-AKTUELT Kunnskapsministeren burde fordømme og stoppe de kritikkverdige forholdene ved John Bauer-skolene, mener nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet. – Vi har allerede et lovverk som forbyr private skoleeiere å ta ut profitt. Norske lover forbyr også korrupsjon. Men skolene omgår jo lovverket. Hva er det Bård Vegar Solhjell skal «se på» og «vurdere»? Han burde være soleklar, sier Gerd Kristiansen. – Dette er bare enda et eksempel på hva som skjer når private aktø- rer får lov til å bruke offentlige midler til å levere tjenester som burde komme alle til gode. Selv om det er forbudt å tjene penger på skoledrift, har et privat firma interesse av å drive slik virksomhet. Det burde ikke akkurat overraske noen at de prøver å tjene penger, sier nestlederen. – Fagforbundet har lenge krevd at det blir forbud mot å ta ut profitt fra barnehagedrift på samme måte som det i dag allerede er forbudt fra å drive skoler. Eksempelet fra John Bauer-skolene tyder på at et lovforbud ikke er nok i seg selv, understreker Gerd Kristiansen. I en serie reportasjer har NRK avdekket at ledelsen for den private skolekjeden har tjent millioner av kroner ved å kjøpe ulike tjenester fra leverandørselskaper de selv eier. Reportasjene bygger på regnskapstall som viser at John Bauerskolene i Oslo og Bergen siden startåret i 2005 har kjøpt tjenester fra eierselskapet John Bauer Norge og selskapet Skolekompaniet for minst 4,85 millioner kroner. Samtidig har friskolekjeden fått 54,7 millioner kroner i statsstøtte for de to første skoleårene.    MW Vil ta grep om boligpolitikken Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil at det skal merkes på statsbudsjettet at det er hun som er ansvarlig for boligsektoren. Da Kleppa ble utnevnt som statsråd i kommunal- og regionaldepartementet for noen uker siden, uttalte hun at nettopp bolig skulle være en av hennes fremste prioriteringer i den nye jobben. Hun har lenge vært engasjert i kampen for bekjempelse av fattigdom, og håper dette vil merkes i regjeringens utforming av boligpolitikken. – Folk skal merke at jeg lytter til de som har erfaring, og jeg håper at det skal merkes i statsbudsjettet for 2009. Forventninger Kommunal- og regionaldepartementet undertegnet nylig en boligpolitisk avtale med kommunenes interesseorganisasjon KS. Denne forplikter regjeringen blant annet til å stille med relevante tiltak i forhold til kommunene for at disse skal være i stand til å løse boligproblemene. – Det er et dilemma at mange kommuner har få utleieboliger, og at det er så vanskelig for ungdom å etablere seg i egen bolig. Kleppa uttrykker også forventninger til den nye husbankloven, som departementet nå er i ferd med å utarbeide. – Husbanken er vårt hovedredskap, både når det gjelder bostøtte, tilskudd til etablering, og startlån. Prøveprosjekt Kommunalministeren tror også at det ville vært en fordel om flere fikk startlån. – Vi håper det skal skje ved innføring av delt risiko. Per i dag tar staten 25 prosent av risikoen ved sånne lån, mens kommunen tar 75 prosent. I januar vil vi starte et prøveprosjekt i 25 kommuner, hvor risikoen skal fordeles likt mellom stat og kommune, sier Kleppa. – Hvilke boligpolitiske tiltak haster det mest med å få på plass? – Det er to ting: Først å få prøvd ut om det blir økning i antall start- lån når risikoen fordeles mellom stat og kommune. For det andre må vi få dekket de åpenbare hullene i bostøtten. Det ønsker vi å få på plass i statsbudsjettet for 2009. Tekst og foto: SANDRA LILLEBØ Landsomfattende AFP-aksjon LO i Oslo varsler en landsomfattende aksjonsdag for AFP torsdag 22. november. Det blir demonstrasjon utenfor Stortinget med appeller og overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomite. Leder av LO i Oslo, Kleiv Fiskvik, oppfordrer til mobilisering og at fagforeninger stiller med faner under markeringen i hovedstaden.    HSN Fagbladet 11/2007 > 5 fbaargang2007 fbseksjonKON