FOKUS Det fins ingen nøyaktig oversikt over hvor ofte seksuell trakassering forekommer på norske arbeidsplasser, men det er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. > LINDA WENDELBERG Psykolog og seniorinspektør i Arbeidstilsynet Oslo Denne artikkelen handler om maktmisbruk og seksuell trakassering i arbeidslivet. Artikkelen er tidligere publisert i Arbeidervern. Seksuell trakassering 36 > Fagbladet 11/2007 TRADISJONELT defineres trakassering som at en person blir utsatt for systematisk uønsket atferd. I en slik situasjon vil det ofte være maktubalanse mellom den som utøver og den som blir utsatt for den uønskede atferden, for eksempel ved at den ene parten er den andres overordnede. For at atferd skal defineres som trakassering, må den være systematisk og pågå over tid. Enkeltepisoder faller utenfor denne definisjonen, med mindre enkelthendelsen er av alvorlig art, som for eksempel voldtekt. Et vanlig eksempel på seksuell trakassering fra arbeidslivet er som følger: En kvinne inngår et forhold til sin nærmeste leder, som er gift. Kvinnen eller mannen ønsker etter hvert å avslutte forholdet. Kvinnen opplever plutselig å bli fratatt arbeidsoppgaver og oversett. Hun konfronterer sjefen på nivået over ham hun hadde et forhold til. Dette resulterer i at de to sjefene blir enige om å støte kvinnen ut av organisasjonen. Kvinnen tilbys sluttpakke, eller blir bedt om å si opp. Den trakasserende atferden pågår helt til kvinnen på eget initiativ slutter i virksomheten. I virksomheter som har mange uformelle maktsentra vil seksuell trakassering ofte kunne fremstå via gruppedynamiske prosesser. Dette innebærer at grupper av personer utsetter en eller flere personer for atferd som opprettholdes via kommunikasjon i de uformelle nettverkene. Denne struktureringen innebærer at en eller flere personer kan bli utsatt for til sammen mange enkeltepisoder, men fra ulike personer i ett nettverk. Denne form for atferd SEKSUELL TRAKASSERING trenger ikke nødvendigvis å innbefatte seksuell atferd. Personer kan bli utsatt for negativ ikke-seksualisert atferd som likevel skyldes kjønn eller seksualitet. Det kjønnsmessige og seksuelle perspektivet forutsetter ikke at partene har forskjellig kjønn. Seksuell trakassering på arbeidsplassen er ofte subtil. Partenes opptreden kan være skjult, og arte seg på en slik måte at bare de involverte forstår den. Bakgrunnen for slik maktbruk er god innsikt i den andre «Trakassering kan oppstå når det er maktubalanse, for eksempel ved at den ene parten er den andres overordnede.» er vanskelig å endre kulturelt fordi den formelle ledelse ofte ikke har oversikt over og har makt overfor de uformelle maktsentra. I tillegg omgjøres atferden til gruppedynamiske prosesser som gjør det vanskelig å ansvarliggjøre enkeltpersoner selv om noen vil være uformelle ledere. som person. Det er også rom for gjensidighet i maktbruken. Dette innebærer at både de som er i en formell maktposisjon, og de som ikke er i en slik stilling kan komme til å utøve subtil makt. De som er i en underlegen posisjon kan bruke sin seksuelle makt til å oppnå fordeler fra den fbaargang2007 fbseksjonKON