AKTUELT Jobbstopp for revisorer Fra første januar 2008 får ikke kommunerevisorer lenger lov å revidere kommunale pensjonskasser. Ifølge Kredittilsynet dreier dette seg om en opprydning i revisorreglene. – Saken har blitt liggende, og regelendringen skulle ha vært gjennomført. Kommunen kan ikke revidere egne foretak, heller ikke pensjonskasser, sier Anne Merethe Bellamy, avdelingsdirektør i Kredittilsynet. Må stå fritt – Jeg betviler ikke den enkelte kommunerevisors objektivitet, men sett utenfra er ikke dagens praksis overbevisende nok. Det er hensynet til uavhengighet, betydningen av at revisoren ikke har bånd til pensjonskassen og står helt fritt, som gjør at vi nå skjerper inn. – Bare revisjonen ikke har kommunen som eier og forretningsfører, er den i samsvar med revisorloven. Hvorvidt vi med de nye reglene tapper kommunen for kompetanse er det vanskelig for Kredittilsynet å ha noen formening om. Vi forvalter loven etter beste evne, sier Bellamy. Kjøper ikke argumentet – Jeg har full respekt for kommunerevisorers vilje og evne til å opptre uavhengig, og kjøper ikke argumentet om at kommunale revisorer sitter for tett på kommunen, sier John J. Syre, styreleder i De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP). DSKP representerer pensjonskassene til 17 kommuner, to fylkeskommuner og tre interkommunale e-verk, som til sammen forvalter 70 milliarder kroner. KOMMUNEREVISORER: Kredittilsynet har satt ned foten for kommunerevisorer, som ikke lenger får revidere kommunale pensjonskasser. I likhet med praktiseringen for kommunale aksjeselskaper, kan større revisjonsdistrikter på visse vilkår fortsatt revidere pensjonskassene. – Jeg oppfatter ikke at det er noe privatiseringsmotiv som ligger bak de nye reglene. Men det er et paradoks at en revisor er akseptabel straks han oppretter et eget selskap. Vi snakker med andre ord ikke om kompetansen, som da er identisk i begge tilfeller. Kredittilsynet er etter mitt skjønn for opphengt i organisasjonsformen. Kampen ikke over Også Norges kommunerevisorforbund (NKRF), som representerer revisorer som reviderer kommunal og fylkeskommunal virksomhet, er kritiske. – Utvilsomt står kommunerevisorene nær eierne av pensjonskassene, men vi har systemer i dag som kompenserer for dette, sier Bjørn Bråthen, daglig leder for NKRF. Forbundet har ikke gitt opp kampen. – I forbindelse med innføringen av det nye EU-direktivet om revisjon ønsker vi å skape en forståelse for at kommunerevisorene er tilstrekkelig uavhengige, selv om de har en tilknytning til kommunen, sier Bjørn Bråthen i NKRF. Tekst: VEGARD VELLE Ressurssenter opprettet Et eget websted, www.gronnit.no, er opprettet som et merkenøytralt ressurssenter for rapporter, statistikk, råd og veiledning rundt temaet klima og IKT. Nettstedet er planlagt som et forum for IKTNorges og medlemsbedriftenes aktiviteter, konferanser og myndighetskontakter. Tekst: VEGARD VELLE KRITISK: Bjørn Bråthen, daglig leder for NKRF IT-bransjen skjerper klimakravene IT-bransjen slipper ut like mye drivhusgasser som flyselskapene. Grønn IT er et nytt initiativ der IKT-næringen setter fokus på energi- og klimabesparende tiltak. – Vi er ydmyke når vi nå setter fokus på klimautfordringen i vår egen næring. Vi erkjenner at vi er en del av problemet, men vi er også en del av løsningen når det gjelder klimautfordringen, mener generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff. Høye ambisjoner Ambisjonene er høye. Deltakerne forplikter seg til å redusere energibruken og andre negative klimaeffekter, både gjennom teknologi de selv utvikler og bruker, og gjennom løsninger de tilbyr kundene. Bransjen skal jobbe for å bevisst- gjøre virksomheter om miljøvennlig datateknologi. Bakgrunnen er flere rapporter som tyder på at mye kan gjøres for å bidra til et bedre miljø gjennom energisparing innen IKT-bransjen. Beregninger viser at hele verdikjeden for fremstilling, transport, salg og drift av IKT-utstyr står for et utslipp av drivhusgasser som tilsvarer utslippet fra hele verdens luftfart. 28 > Fagbladet 10/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM