AKTUELT Kvikksølv godkjent som yrkesskade Senskader etter å ha blitt utsatt for kvikksølv skal behandles som yrkesskade, slår arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen fast. Fagforbundet jubler over avgjørelsen. – Vi er kjempefornøyd på tannhelseansattes vegne. Nå er det slått fast at eksponering for kvikksølv kan føre til yrkesskader, sier Mette Nord i forbundets arbeidsutvalg. Brev til Nav Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal sende brev til Nav og allmennlegene om at disse sakene skal behandles og utredes som mulig yrkesskade. Det er ikke dokumentert at alt tannhelsepersonell har fått skader, men noen kan ha fått senskader. – Eksponeringen for kvikksølv kan ha ført til senskader hos enkelte. Det tar vi veldig alvorlig, og disse menneskene skal bli undersøkt og få de rettighetene de har krav på, fastslo statsråd Bjarne Håkon Hanssen da han møtte partene i arbeidslivet, Nav og Statens institutt for arbeidsmiljø nylig. Forske mer Ministeren oppfordrer tannhelsepersonell som mener de har fått skader, om å ta kontakt med sin fastlege for å bli henvist til arbeidsmedisinsk vurdering. – Disse menneskene skal bli møtt på en skikkelig måte. Vi utarbeider nå informasjon til alle fastleger og til Nav, sier Bjarne Håkon Hanssen. Departementet vil også sette i gang ny forskning for å imøtekomme usikkerheten om rapportering om misdannelser hos barn. Tekst: TITTI BRUN Den gode dagen For mye deltid Deltid har vært et tema på møter mellom tillitsvalgte og institusjonslederne i Storfjord kommune i Troms. Tidlig i høst ble de enige om å danne ei gruppe som skulle kartlegge bruk av deltid og ønske om høyere stillingsbrøker samt foreslå tiltak for å få bukt med uønsket deltid. Maria Figenschau var en av Fagforbundets to representanter i gruppa. – Kartlegginga viste at 75 prosent av de ansatte ønsker en høyere stillingsbrøk, forteller hun. Hele 23 ansatte ønsker 75 prosent stilling eller mer. – Nå har politikerne fått et grunnlag for å føre en mer verdig arbeidsgiverpolitikk. Jeg håper de forstår at sånn som dette kan vi ikke ha det, sier Figenschau. Hovedtillitsvalgt i Storfjord kommune syns kommunen har mange gode grunner til å legge om til større stillinger. – Nå har vi en uoversiktlig arbeidssituasjon, og brukerne har mange å forholde seg til. Det har også lederne. Skal vi rekruttere og beholde kompetansen, må vi kunne tilby heltidsstillinger, mener Figenschau. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Departementet la nylig fram Demensplan 2015. – Dette er et nyttig verktøy for oss tillitsvalgte på kommune- og fylkesnivå, mener Tove Strandbakke, nestleder i Fagforbundet Telemark. Demensplan 2015 Den gode dagen er en del av oppfølginga av Omsorgsplan 2015 og Stortingsmelding 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer. Bedre tilbud – Alle kommuner har plikt til å gi hjemmeboende demente et dagtilbud, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad da hun lanserte planen i november. Ifølge statsråden bør det videre bygges små enheter tilpasset personer med demenssjukdommer på sjukehjemmene. – Det trengs også flere ansatte med bedre utdanning, sa statsråden. Opplysningsjobb Tove Strandbakke, nestleder i Fagforbundet Telemark og leder i SHS (Seksjon helse og sosial) i samme fylke, deltar i en temagruppe for helhetlig plan for en styrket demensomsorg som Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt for å følge opp omsorgsplanen. Hun oppfordrer tillitsvalgte til å bruke både omsorgsplanen og GODT VERKTØY: Alle som utformer politikken lokalt, bør kjenne demensplanen. Vi tillitsvalgte bør bruke den for å tydeliggjøre lokale mangler og behov, mener Tove Strandbakke. demensplanen i møte med arbeidsgivere og politikere lokalt. – Demensplanen synliggjør at dagens omsorgstjeneste ikke i tilstrekkelig grad er bygd og tilrettelagt for mennesker med demens. Den har fokus på tre viktige hovedsatsningsområder: dagaktivitetstilbud, bedre tilpassede botilbud og økt kunnskap og kompetanse. Nå har vi fått en plan som setter fokus på hvilke tiltak som må legges til rette for både pårørende og brukere. Planen er med på å sette fokus på opplæring, aktiviteter og bemanning i forhold til brukere med demens, helt i tråd med forbundets syn på hva som skal til for å sikre kvalitet på omsorgen vi skal yte til demente og pårørende. Lokale utfordringer Strandbakke mener en av oppgavene til Fagforbundet lokalt blir å gjøre planen kjent blant administrative leder og politikere som planlegger og vedtar planer for demensomsorgen i hver enkelt kommune. – Det blir en utfordring å gjøre planen så kjent at de som skal vedta kommunebudsjettene er kjent med innholdet i planen. Og vi må bruke den som et verktøy for å synliggjøre lokale utfordringer i forhold til regjeringas mål. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 12/2007 > 29 Foto: Dag Nordsveen fbaargang2007 fbseksjonHEL