Oslo kommune Bydel Bjerke Hjemmetjenesten Hjelpepleier/omsorgsarbeider med videreutdanning i geriatri eller psykiatri Utlysningsnr 142028. F.o.m. 01.02.2008 . Fast 100% stilling Veitvet distrikt. Lønnsramme 1012, ltr. 24-34. Arbeid kun dagtid og hver 4 helg. Bydel Bjerke har 25 000 innbyggere. Hjemmetjenesten holder til på Årvoll og har samordnet hjemmesykepleie og praktisk bistand under felles leder. Vi er geografisk inndelt i 3 distrikt, med to soner på hver. Hver sone består av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere. Bydel Bjerke satser på kvalitet gjennom deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Vi har egne faggrupper innen sår, geriatri, egen kreftsykepleier og fagutvikling i et engasjerende og trivelig miljø. Ansvars og arbeidsområde: Yte helhetlig pleie og omsorg til brukergruppen, samt opplæring i dagliglivets gjøremål. Koordinere tjenestetilbudet til målgruppen. Kompetanse: • Autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeide • Videreutdanning i geriatri eller psykiatr • Relevant praksis • Krav til førerkort Kontaktperson: Avd.spl. Ann-Christin Andersen, tlf. 23 43 97 00. Søknadsfrist: 21.12.2007 Søknad med CV sendes: Hjemmetjenesten Bjerke Øivinds vei 2, 0590 OSLO. Merkes med Utlysningsnr 142028. Bydel Bjerke Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo www.oslo.kommune.no LEKKER: – Arbeidet er unnagjort og omnen varm. No må me stille klokka og vente og håpe, seier Magnhild Råstad (t.v.) og Gerd Gjesling Sandbo. Vågå. Då blir det servert nervebollar og valiumsnippar på Frivilligsentralen. – Dei som et slikt, blir nok glade og rolege, meiner dei to bakstekjerringane. Fast stilling Etter tre år som vertskap for brukarar som ønskjer ein aktiv kvardag på garden, er Magnhild Råstad no fast tilsett i Vågå kommune. Ho arbeider saman med brukarane tolv timar kvar veke. Det svarer til ein 32 prosent stilling. I tillegg betaler kommunen leige slik at garden får ei næringsinntekt. Fyller disken Etter to timar ved bakstefjøla og komfyren, reiser Gerd tilbake til Vågåmo. Ho har med seg tre fat med ferdig bakst som skal ned til Frivilligsentralen. No kan dei igjen fylle opp kafédisken med fersk kringle og velduftande bollar og rundstykke. > INN PÅ TUNET • Tilrettelagde tilbod på gardsbruk er tilpassa interesser og funksjonsnivå til kvar enkelt brukar. Brukarane kan ta del i den vanlege gardsdrifta eller vere med på andre aktivitetar inne eller ute. • Personar med utviklingshemming er største brukargruppe, men nokre kommunar har også tilbod til personar med psykiske lidingar og rusmisbrukarar. Vågå kommune i Oppland er ein av få kommunar som har eit slikt tilbod til personar med demens. • Dei fleste fylka har eit eller fleire tilrettelagde tenestetilbod på private gardsbruk. Inn på tunet-tiltak er ofte resultat av prosjekt som landbruksavdelinga hos fylkesmannen har vore med å starte. • Gardbrukarane og kommunen samarbeider om utviklinga av dei einskilde tenestetilboda. For meir informasjon: www.innpaatunet.no http:// www.fagbladet.no Fagbladet 12/2007 > 31 STILLINGSMARKEDET fbaargang2007 fbseksjonHEL