TEMA RUSOMSORG I KRISE Halvert antall plasser Oslo kommune hadde 40 akutte avrusningsplasser. Nå sitter de igjen med halvparten etter at Helse Sør-Øst overtok rusomsorgen i 2004. 12 > Fagbladet 12/2007 Oslo kommune hadde 40 avrusningsplasser fordelt på institusjonene Storgata, Montebello og M3. Det var i 2003, før staten ved Helse Sør-Øst overtok kommunenes økonomiske midler og bygninger. Nå er det bare 27 plasser igjen, og de skal dekke hele Helse Sør-Østs område. Parallelt har antall henvendelser økt. Ingen akutthjelp I tillegg har Helse Sør-Øst lagt opp til et økende antall planlagte innleggelser for å kvalitetssikre et godt behandlingsopplegg. Men mange av rusmisbrukerne er bostedsløse og makter ikke å ta telefonsamtaler og holde møteavtaler. De får ikke til en planlagt avrusning. Det er på vegne av disse rusmisbrukerne både Frelsesarmeen og Oppsøkende tjeneste varsler krise. Mangler oversikt Fagbladet har brukt en uke med daglige henvendelser til Helse Sør-Øst for å få tall på hvor mange plasser som er holdt av til øyeblikkelig avrusning. De tallene finnes ikke. De eneste tallene som finnes er de som forteller om et gjennomsnitt på pluss–minus 25 prosent av plassene som brukes til akuttinnleggelse innen 24 timer. Ingen plasser er forbeholdt øyeblikkelige avrusninger, slik som Oslo kommune tilbød de aller dårligste før staten overtok. Kasteball Også avdelingsleder for Montebello og Storgata er bekymret for de som ikke omfattes eller nås av systemet. – I samhandling med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialist- helsetjenesten må vi avklare hvem som har ansvar for hva og hvordan vi skal samhandle rundt den enkelte pasient, sier avdelingsleder Anne Beate Sætrang. – Hvis kommunen skal ta tilbake ansvaret for akuttjenesten, må Helse Sør-Øst også levere tilbake bygninger og midler som de overtok fra oss gjennom Rusreformen, påpeker Lilleba Fauske i Rusmiddeletaten. Stengte dører overalt Tilgang på akutt avrusning er et problem over hele landet. Stort sett finnes det ikke noe tilbud, og der det fantes en praktisk ordning tidligere, forsvant den da spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene overtok. – Det finnes ikke noe tilbud for de aller dårligst stilte. Der ligger det skjulte ventelister til avrusning og behandling. Det hjelper lite med pasientrettigheter hvis ingen hjelper deg til å bli nykter nok til å søke behandling, sier Anne Loennechen, leder for Strakshuset i Bergen. Hun er også leder for Fagrådet innen rusfeltet i Norge – en paraplyorganisasjon for 150 organisasjoner knyttet til rusfeltet. – Dette har lenge vært et problem som er blitt større etter at helseforetakene overtok. Det er også et økende problem fordi gruppen som er dårligst stilt øker. Trondheim I Trondheim er også antall akutte avrusningsplasser kraftig redusert. I motsetning til de andre fire nasjonale helseforetakene, er Rusomsorgen organisert i et eget foretak i Helse Midt-Norge. – Heller ikke her er det nok plasser for øyeblikkelig avrusning, og det er lange ventelister for behandling, sier Normann Sandvik, hovedtillitsvalgt i Helseforetaket St. Olav. Nå skal det inviteres til et seminar i regionen om behandling av rusmisbrukere, for alle berørte parter både i rusomsorgen og psykiatrien. fbaargang2007 fbseksjonKIR