DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no eksplisitt regulering i arbeidsavtalen er det vanlig å si at stillingens grunnpreg i hvert fall må ligge fast, eller at arbeidstaker kan motsette seg vesentlige endringer. Hvis ikke du kjenner igjen jobben din når du kommer tilbake, er det mye som tyder på at endringene har gått for langt. Stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven er knyttet til arbeids- og ansvarsområde slik det kan utledes av arbeidsavtalen, ikke bare det å ha en jobb å gå til. Men, som det framgår av de vage kriterier som her er angitt, utenom de klare ytterpunkter, blir det en relativt stor gråsone. Det er på denne bakgrunn umulig å si noe om endringen av ansvarsområde i ditt tilfelle vil gå for langt eller ei. Overgang til kontorlandskap kan det på generell basis neppe innvendes noe imot, så lenge de ansatte har fått komme med sine synspunkter. Dette er et ordinært utslag av arbeidsgivers styringsrett. Men med ditt hørselsproblem blir det annerledes. Alle har etter loven krav på et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø (§4-1), tilrettelagt under hensyntagen til den enkeltes forutsetninger (§4-2). Det virker det ikke som du vil få. Du bør derfor fremme krav om slik tilrettelegging med sikte på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for deg, gjerne gjennom verneombud og/eller tillitsvalgte. Mangelen på informasjon og rådspørring du har opplevd under din permisjon bør virke som et ekstra argument for å legge forholdene til rette for deg. Hans Christian Monsen, advokat i Fagforbundet 26 > Fagbladet 12/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Pensjonspoeng fra utlandet? 59-åringen er opprinnelig fra Sri Lanka. Han har vært i arbeid her i landet de siste 20 årene, og nå lurer han på om han har opparbeidet seg pensjonspoeng fra jobber før han kom til Norge. Fra 1987 hadde C. Gopalaratnam midlertidig arbeid ved flere arbeidsplasser, og fra juni 1990 har han vært i fast arbeid. I Sri Lanka arbeidet han 13 år ved en papirfabrikk, så på et privat verksted i tre år, deretter som selvstendig næringsdrivende i seks måneder. Klarer ikke 40 yrkesaktive år – Nå lurer jeg på hvordan pensjonen min blir kalkulert og hvor mye jeg får i pensjon. Kan jeg gå av med avtalefestet pensjon etter 62 år? Hvis dette skjer, hvordan blir da pensjonen min? Hvis jeg fortsetter å arbeide etter fylte 65 år, blir det da mindre pensjon og vil jeg tape penger på grunn av det? under Gopalaratnam. Han ønsker å arbeide til han er minst 65 år, men likevel vil han ikke klare å arbeide de obligatoriske 40 årene i Norge. Derfor lurer han på om de yrkesaktive årene fra Sri Lanka regnes med. Ditt lokale Nav-kontor For å begynne med det siste spørsmålet først, vil ikke arbeidsår i Sri Lanka bli medregnet ved beregning av norsk pensjon. Det er det eneste konkrete svaret Nav kan gi. – For å få mer konkret vei- PENSJON: De lokale Nav-kontorene kan hjelpe til med å beregne hva man får i pensjon, og på Navs nettsider kan en pensjonskalkulator være til nytte ledning rundt sin egen pensjon, anbefaler vi å kontakte sitt lokale Nav-kontor, sier Hilde Olsen, direktør for Pensjon og ytelser i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Olsen forklarer at det er et vilkåratmanharfylt67årforåha rett til alderspensjon. Pensjonens størrelse er avhengig av antall år med bosetting i Norge etter fylte 16 år og antall år med inntektsgivende arbeid i Norge fram til og med det året man fyller 66. Kalkulator på nettet – På internettsiden www.nav.no kan man under stikkord «Pensjon» finne en pensjonskalkulator der man selv kan legge inn korrekt informasjon om sine egne forhold og få ut en serviceberegning av sin alderspensjon etter dagens regler, sier Olsen. – Et forslag til ny AFP-ordning skal foreligge i god tid før hoved- oppgjøret i 2008. Det er derfor vanskelig å si noe om hvilke rettigheter man vil ha når man fyller 62 år i 2010, sier Hilde Olsen. Mer fleksibilitet Reglene i det nye pensjonssystemet, som trer i kraft fra 2010, blir langt mer fleksible enn dagens regelverk. – Blant annet blir det mulig for alle å gå av med pensjon fra fylte 62 år, og det blir mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen, forklarer Hilde Olsen. For å motivere folk til å stå lenger i arbeid, utformes regelverket i det nye pensjonssystemet slik at det lønner seg å arbeide lengst mulig. Pensjonen til den enkelte vil derfor bli høyere jo lenger man arbeider. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjonsbilde: Thomas R. Skaug fbaargang2007 fbseksjonKIR