AKTUELT Slo tolkebyrå konkurs Bryter konvensjon 14 organisasjoner mener regjeringen bryter både norsk lov og FNs barnekonvensjon når barn mellom 15 og 18 år fremdeles må bo i asylmottak, og ikke blir ivaretatt av barnevernet. I Soria Moria-erklæringen lover regjeringen at barnevernet skal overta omsorgen for mindreårige, enslige asylanter. I statsbudsjettet for 2008 er det foreslått en slik løsning bare for asylsøkere under 15 år. Denne gruppen utgjør ifølge Dagsavisen bare ti prosent av asylsøkere under 18 år. – Det som gjør oss opprørte, er at man skal bruke enda et år på å utrede hva som skal skje med barna mellom 15 og 18 år, sier Janne Raanes i Redd barna til avisen.    KES Fagforbundsmedlem Adriana Aliti (27) begjærte Tolkebyrået/E.H. konsulenttjenester konkurs for manglende utbetaling av lønn. Oslo byfogdembete imøtekom begjæringen om å slå Tolkebyrået til Edith L. Hustoft konkurs. Oslo tingrett har tidligere i år dømt Tolkebyrået til å betale over 120.000 kroner til Adriana Aliti for urettmessig avskjed og etterbetaling av overtidsgodtgjøring, sykelønn, feriepenger og saksomkostninger. Tolkebyrået ble opprettet i 1999. Virksomheten ekspanderte raskt og hadde tilgang på 500 tolker som behersket til sammen 189 forskjellige språk, opplyser Adriana Aliti. Men til tross for millionomsetning, har ikke byrået etterkommet tingrettens dom og betalt det hun har til gode. Dømt flere ganger Med Fagforbundets hjelp har norsk-makedonske Adriana Aliti fått medhold i at boet til saksøkte Edith L. Hustoft blir tatt under ting- rettens behandling som konkursbo. Adriana er ikke den eneste tolken som ikke har fått utbetalt lønn for sine ytelser. Edith Hustoft er også tidligere dømt til å betale tolker for tolkeoppdrag. Flere ganger har hun kommet unna ved å opprette nye selskap. Meld krav – Det er godt det er satt en stopper for denne virksomheten. Nå skal ikke flere tolker bli lurt av Hustoft, sier Adriana Aliti til Fagbladet. Retten har oppnevnt henne til å representere tolkene i et kreditorutvalg. I utvalget sitter også representanter fra Oslo kemnerkontor som største kreditor i denne saken. De har utestående skatt og arbeidsgiveravgift. Aliti oppfordrer alle tolker som mener de har penger til gode overfor tolkebyrået, om å melde inn sine krav til lønnsgarantiordningen, som ligger under Nav. Støtte fra Fagforbundet – Jeg er veldig fornøyd med den støtten jeg har fått fra Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen og SIER STOPP: Tolkebyrået skal ikke få lure flere tolker, sier fagforbundsmedlem Adriana Aliti. fra leder Anne Green Nilsen i Fagforbundets kompetansesenter i Oslo. Alene hadde jeg ikke hatt midler til å føre denne saken for retten, sier Adriana Aliti. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Riktig dom – Dommen i tingretten slo fast at Adriana Aliti var å betrakte som ansatt og ikke bare oppdragstaker. Dette er opplagt en riktig dom, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. Adriana Aliti arbeidet både som kontorsekretær og tolk i Tolkebyrået til Edith Lillian Hustoft. Dommen legger til grunn at hun var ansatt også når hun arbeidet som tolk. Det kan også gjelde andre, som med god grunn kan sende det inn krav. Navs lønnsgaranti vil så ta stilling til om kravet er berettiget, sier forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. Edvardsen stiller seg undrende til hvor pengene til Tolkebyrået har tatt veien. – Jeg har anbefalt bostyret å undersøke om det er grunnlag for strafferettslig forfølging. Da kommer i så fall politiet, eventuelt Økokrim inn i bildet. Strafferettspleien kobles inn hvis bostyret anbefaler det, sier advokat Kjetil Edvardsen, som nå avventer beretning fra bostyret. Fagbladet 12/2007 > 29 fbaargang2007 fbseksjonKIR