FOKUS hvordan alvorlige atferdsvansker kan reduseres og positiv atferd forsterkes. For det andre har vi en ny institusjonsmodell på plass til behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det er i dag etablert en institusjon i hver av barnevernets fem regioner, samt en tilsvarende institusjon i Oslo. Modellen MultifunC (multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø) utarbeides i tett samarbeid med svenske myndigheter. Sist, men ikke minst, øker vi kravene til de tiltakene som settes i verk. Barn og unge som sliter med alvorlige atferdsvansker, skal ikke utsettes for tiltak som vi ikke vet fungerer, eller som i verste fall kan være skadelige. Det er ikke nok at hensikten er god! Resultatene og konsekvensene må også være gode. OGSÅ BARN OG UNGE med atferdsvansker har krav på gode oppvekst- og levekår. Regjeringen har som mål å hjelpe barna og deres nærmeste til å fungere slik at de kan bruke sine evner, ressurser og forutsetninger på en konstruktiv måte. I tillegg til det profesjonelle hjelpeapparatet kan vi alle gi vårt bidrag. La oss engasjere oss lokalt for alle barn og unge – også de med atferdsvansker! Grensesetting, raushet og kjærlig omsorg utøvd i nabolaget er gratis, og kan være det lille ekstra som til slutt gir oss et samfunn som er godt for alle. > MULTIFUNC Forkortelse for Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø. Modellen inneholder en utredningsdel, en behandlingsdel i institusjon og en oppfølgingsperiode etter utflytting. Institusjonsoppholdet skal i utgangspunktet ha en varighet på ca. seks måneder, med en oppfølging på tre–fire måneder. Ved full drift vil det være plass til 16 ungdommer, hvorav åtte befinner seg på institusjonen og åtte i oppfølgingstiltak. Den nye modellen kombinerer det beste av institusjonsbehandling og familie- og nærmiljøbaserte tiltak. Det er særskilte utfordringer ved bruk av institusjon for unge med alvorlige atferdsvansker, og tiden på institusjon skal være kort. Opphold på institusjon er aldri noe mål i seg selv. Målet er å gi ungdommene hjelp til – og trening i – å leve sammen med sine nærmeste og lokalsamfunnet. Det er også viktig at ungdommene får et bedre forhold til skolen. Trening i å fungere bedre i naturlige omgivelser er altså et sentralt element i MultifunC.    Kilde: BUFetat Fagbladet 12/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonKIR